7 Td 3/2016

10. 02. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 24 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl dne 10. února 2016 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného T. B., vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 0 Nt 1437/2015, o příslušnosti soudu takto:


Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud v Jablonci nad Nisou.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Jablonci nad Nisou usnesením ze dne 18. 1. 2016, sp. zn. 0 Nt 1437/2015, předložil věc obviněného T. B. Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 24 odst. 1 tr. ř. o příslušnosti soudu s tím, že Okresní soud v Jablonci nad Nisou není místně příslušný k rozhodnutí o žádosti obviněného o přeměnu zbytku trestu odnětí svobody v trest domácího vězení. Příslušný by podle tohoto soudu měl být Okresní soud v Ostravě. Obviněný T. B. podal dne 19. 10. 2015 u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou žádost o přeměnu zbytku trestu odnětí svobody v trest domácího vězení. Okresní soud v Jablonci nad Nisou postoupil žádost Okresnímu soudu v Ostravě s odkazem na ustanovení § 315 odst. 2 tr. ř. Uvedl, že obviněný sice vykonává nepodmíněný trest odnětí svobody ve Věznici Rýnovice, tedy v jeho obvodu, domnívá se však, že příslušným k rozhodnutím v této věci je soud, který trest odnětí svobody uložil. Okresní soud v Ostravě však věc postoupil zpět Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou s odkazem na ustanovení § 333b odst. 1 tr. ř. s tím, že má za to, že k rozhodnutí je příslušný soud, v jehož obvodu je trest odnětí svobody vykonáván. Okresní soud v Jablonci nad Nisou se řídil rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 26. 3. 2015, sp. zn. 55 Nt 3/2015, který se přiklonil k tomu, že rozhodným ustanovením pro stanovení místní příslušnosti v obdobnému případě je § 315 odst. 2 tr. ř. Okresní soud v Ostravě své rozhodnutí opřel o rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 6. 2013, sp. zn. 3 Nt 15/2013, podle kterého rozhodným ustanovením pro určení místní příslušnosti je § 320 odst. 2 tr. ř. Okresní soud v Jablonci nad Nisou proto předložil věc k rozhodnutí o příslušnosti soudu Nejvyššímu soudu, jako soudu nejblíže společně nadřízenému Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou a Okresnímu soudu v Ostravě.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že Okresní soud v Jablonci nad Nisou je místně příslušný k rozhodnutí o žádosti obviněného na přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího vězení.

Ustanovení § 333b tr. ř. bylo do trestního řádu zařazeno novelizací trestního zákoníku zákonem č. 390/2012 Sb. Hmotně právní podmínky pro přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího vězení jsou upraveny v § 57a tr. zákoníku. Podle tohoto ustanovení může soud po výkonu poloviny uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody, přeměnit odsouzenému za přečin zbytek trestu v trest domácího vězení, jestliže odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností, prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život.

Podle rozhodnutí publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS, sešit č. 8/2014, pod č. 43 (usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 6. 2013, sp. zn. 3 Nt 15/2013), k rozhodnutí o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení (§ 57a tr. zákoníku) je podle § 320 odst. 2 tr. ř. příslušný soud, v jehož obvodu odsouzený vykonává trest odnětí svobody, neboť se uplatní tato speciální úprava příslušnosti ve vztahu k obecnému ustanovení § 315 odst. 2 tr. ř. V odůvodnění je pak uvedeno, že ustanovení § 315 odst. 2 tr. ř. stanoví, že rozhodnutí související s výkonem trestu a ochranných opatření činí, není-li dále stanoveno něco jiného, soud, který ve věci rozhodl v I. stupni. Dále je ovšem v ustanovení § 320 odst. 2 tř. ř. stanoveno, že u osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, činí rozhodnutí související s výkonem tohoto trestu soud, v jehož obvodu je trest odnětí svobody vykonáván. Jde tedy o speciální úpravu k § 315 odst. 2 tr. ř., která užití tohoto obecného ustanovení o příslušnosti ve vykonávacím řízení vylučuje.

Obviněný v současné době vykonává trest odnětí svobody uložený mu rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. 5 T 61/2014, a to ve Věznici Rýnovice, Jablonec nad Nisou, s předpokládanou délkou věznění do 30. 3. 2016. Dne 19. 10. 2015 podal u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou žádost o přeměnu zbytku trestu odnětí svobody v trest domácího vězení (č. l. 1 spisu sp. zn. 0 Nt 1437/2015). S ohledem na výše uvedené publikované rozhodnutí je místně příslušným k projednání věci Okresní soud v Jablonci nad Nisou, neboť soudem místně příslušným k rozhodnutí o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení je soud, v jehož obvodu odsouzený vykonává trest odnětí svobody.

Pokud Okresní soud v Jablonci nad Nisou v souvislosti s názorem o jeho místní nepříslušnosti odkázal na usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 26. 3. 2015, sp. zn. 55 Nt 3/2015, které vycházelo z názoru uvedeného v Komentáři k trestnímu řádu (viz. Šámal P. a kol. Trestní řád III, Komentář, 7. vydání 2013, C.H.BECK, str. 3821), byl tento názor překonán výše citovaným publikovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě. V rozhodovací praxi Nejvyššího soudu (např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. 7 Td 68/2015) se rovněž ustálil názor, podle kterého se příslušnost soudu k rozhodnutí o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení podle § 333b tr. ř., posuzuje podle výše uvedeného rozhodnutí publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek.

Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti soudu podle § 24 odst. 1 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.


V Brně dne 10. února 2016


JUDr. Michal Miklášpředseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. 7 Td 3/2016, ECLI:CZ:NS:2016:7.TD.3.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies