29 Cdo 538/2016

02. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 103
  • OSŘ - § 104
  • OSŘ - § 107

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci žalobkyně CMS OPAVA spol. s r.o. „v likvidaci“, posledně se sídlem v Ostravě, Martinovská 3168/48, PSČ 723 00, identifikační číslo osoby 25861671, jednající správkyní závodu JUDr. E. J., advokátkou, se sídlem ve Frýdku-Místku, Farní 19, PSČ 738 01, proti žalovaným 1) M. F. a 2) J. M., za účasti PRO-DOMA, SE, se sídlem v Praze 9, Budčická 1479, PSČ 190 16, identifikační číslo osoby 24235920, jako vedlejší účastnice řízení na straně žalobkyně, o zaplacení 2.608.061 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 42 Cm 30/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. září 2014, č. j. 8 Cmo 287/2014-53, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:


V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Olomouci potvrdil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. května 2014, č. j. 42 Cm 30/2013-40, jímž soud zastavil řízení ve věci samé.Podle § 185 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o. z.“), zaniká právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku dnem výmazu z veřejného rejstříku.

Podle § 19 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.

Z § 103 a § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. plyne, že soud přihlíží v řízení k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení), přičemž jde-li o takový nedostatek podmínek řízení, který nelze odstranit, řízení zastaví.

Podle § 107 o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat (odstavec první věta první).

Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec pátý věta první).

Podle § 243b o. s. ř. platí pro dovolací řízení přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, není-li stanoveno jinak; ustanovení § 43, 92, 95 až 99 a 107a však pro dovolací řízení neplatí.

Z obsahu spisu se podává, že dovolací řízení bylo zahájeno podáním dovolání, jež bylo Krajskému soudu v Ostravě doručeno dne 21. listopadu 2014 (§ 82 odst. 1 ve spojení s § 243b část věty před středníkem o. s. ř.).

Z výpisu z obchodního rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddílu C, vložky 22730, vyplývá, že žalobkyně byla po skončení likvidace ke dni 2. prosince 2015 vymazána z obchodního rejstříku.

Protože žalobkyně výmazem z obchodního rejstříku ztratila právní osobnost (§ 185 o. z.) a spolu s ní též způsobilost být účastníkem řízení (§ 19 o. s. ř.), a to aniž by měla právního nástupce (§ 107 odst. 3 o. s. ř.), předseda senátu Nejvyššího soudu v souladu s § 243f odst. 2 o. s. ř. pro tento neodstranitelný nedostatek podmínek řízení zastavil řízení o dovolání podle § 104 odst. 1 věta první, resp. § 107 odst. 5, ve spojení s § 243b části věty před středníkem o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. b) o. s. ř.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II. bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 2. března 2016JUDr. Filip Cilečekpředseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2016, sp. zn. 29 Cdo 538/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.538.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies