30 Cdo 2477/2015

01. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobkyně CG HOLDING, s. r. o., identifikační číslo osoby 24657344, se sídlem v Praze 2, Anny Letenské 34/7,zastoupené JUDr. Petrem Hromkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Vinohradská 34/30, proti žalované České republice – Českému telekomunikačnímu úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219, o zaplacení 103 332,92 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 7 C 50/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 1. 2015, č. j. 72 Co 463/2014-159, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í:


Žalobkyně se proti České republice domáhala zaplacení částky v celkové výši 103 332,92 Kč s příslušenstvím jako součtu jednotlivých náhrad (zadostiučinění) za nemajetkovou újmu, která jí měla vzniknout v důsledku nesprávného úředního postupu spočívajícího v nepřiměřené délce správních řízení vedených u Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“) pod sp. zn. 105 273/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč), sp. zn. 103 685/2010 (požadované zadostiučinění 2 499,99 Kč), sp. zn. 103 741/2010 (požadované zadostiučinění 3 333,32 Kč), sp. zn. 103 708/2010 (požadované zadostiučinění 833,33 Kč), sp. zn. 103 737/2010 (požadované zadostiučinění 4 166,65 Kč), sp. zn. 103 687/2010 (požadované zadostiučinění 3 333,32 Kč), sp. zn. 103 748/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč), sp. zn. 103 744/2010 (požadované zadostiučinění 3 333,32 Kč), sp. zn. 103 652/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč), sp. zn. 103 690/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč), sp. zn. 103 742/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,66 Kč), sp. zn. 103 692/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,66 Kč), sp. zn. 103 721/2010 (požadované zadostiučinění 833,33 Kč), sp. zn. 103 756/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,66 Kč), sp. zn. 103 723/2010 (požadované zadostiučinění 3 333,32 Kč), sp. zn. 103 693/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč), sp. zn. 109 875/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,66 Kč), sp. zn. 110 534/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč), sp. zn. 110 284/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,66 Kč), sp. zn. 110 526/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,66 Kč), sp. zn. 109 880/2010 (požadované zadostiučinění 3 333,32 Kč), sp. zn. 110 053/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč), sp. zn. 110 2810/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,66 Kč), sp. zn. 103 707/2010 (požadované zadostiučinění 2 499,99 Kč), sp. zn. 110 535/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč), sp. zn. 111 043/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,66 Kč), sp. zn. 110 525/2010 (požadované zadostiučinění 2 499,99 Kč), sp. zn. 110 309/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,66 Kč), sp. zn. 110 505/2010 (požadované zadostiučinění 3 333,32 Kč), sp. zn. 110 227/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč), sp. zn. 111 050/2010 (požadované zadostiučinění 4 166,65 Kč), sp. zn. 111 044/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,68 Kč), sp. zn. 111 051/2010 (požadované zadostiučinění 4 166,65 Kč).

Obvodní soud pro Prahu 9 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 27. 6. 2014, č. j. 7 C 50/2013-110, zamítl žalobu na zaplacení částky 103 332,92 Kč s příslušenstvím (výrok I) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok II).

K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze jako soud odvolací v napadeném rozsudku potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v rozsahu zamítavého výroku ve věci samé (výrok I) ohledně zamítnutí žaloby co do částky 103 332,92 Kč s příslušenstvím a dále jej změnil tak, že konstatoval, že postupem Českého telekomunikačního úřadu ve 29 řízeních, v nichž nebyl nárok na přiměřené zadostiučinění promlčen, z celkového počtu 33 výše uvedených řízení vedených u ČTU, došlo k porušení práva žalobkyně na projednání věci ve lhůtě stanovené v § 129 odst. 1 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů. Ve výroku II dovoláním napadaného rozsudku nepřiznal odvolací soud žádnému z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně v plném rozsahu včasným dovoláním, které však Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítl.

V případě řízení, jehož předmětem je částka skládající se z několika samostatných nároků odvíjejících se od odlišného skutkového základu, má rozhodnutí o každém z těchto nároků charakter samostatného výroku a přípustnost dovolání je třeba zkoumat ve vztahu ke každému z těchto nároků samostatně, a to bez ohledu na to, že tyto nároky byly uplatněny v jednom řízení a že o nich bylo rozhodnuto jedním výrokem (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2003, sp. zn. 32 Odo 747/2002, proti němuž podanou ústavní stížnost Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 26. 5. 2004, sp. zn. III. ÚS 537/03, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. 30 Cdo 3157/2009).

Tak je tomu i v posuzované věci, kdy odvolací soud rozhodoval o nárocích žalobkyně vyplývajících ze shora označených správních řízení, za jejichž nepřiměřenou délku požaduje zadostiučinění v penězích. Dovolání v rozsahu nároku plynoucího ze správního řízení vedeného u ČTÚ pod sp. zn. 105 273/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč), sp. zn. 103 685/2010 (požadované zadostiučinění 2 499,99 Kč), sp. zn. 103 741/2010 (požadované zadostiučinění 3 333,32 Kč), sp. zn. 103 708/2010 (požadované zadostiučinění 833,33 Kč), sp. zn. 103 737/2010 (požadované zadostiučinění 4 166,65 Kč), sp. zn. 103 687/2010 (požadované zadostiučinění 3 333,32 Kč), sp. zn. 103 748/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč), sp. zn. 103 744/2010 (požadované zadostiučinění 3 333,32 Kč), sp. zn. 103 652/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč), sp. zn. 103 690/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč), sp. zn. 103 742/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,66 Kč), sp. zn. 103 692/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,66 Kč), sp. zn. 103 721/2010 (požadované zadostiučinění 833,33 Kč), sp. zn. 103 756/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,66 Kč), sp. zn. 103 723/2010 (požadované zadostiučinění 3 333,32 Kč), sp. zn. 103 693/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč), sp. zn. 109 875/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,66 Kč), sp. zn. 110 534/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč), sp. zn. 110 284/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,66 Kč), sp. zn. 110 526/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,66 Kč), sp. zn. 109 880/2010 (požadované zadostiučinění 3 333,32 Kč), sp. zn.110 053/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč), sp. zn. 110 2810/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,66 Kč), sp. zn. 103 707/2010 (požadované zadostiučinění 2 499,99 Kč), sp. zn. 110 535/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč), sp. zn.111 043/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,66 Kč), sp. zn. 110 525/2010 (požadované zadostiučinění 2 499,99 Kč), sp. zn. 110 309/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,66 Kč), sp. zn. 110 505/2010 (požadované zadostiučinění 3 333,32 Kč), sp. zn. 110 227/2010 (požadované zadostiučinění 4 999,98 Kč), sp. zn. 111 050/2010 (požadované zadostiučinění 4 166,65 Kč), sp. zn. 111 044/2010 (požadované zadostiučinění 1 666,68 Kč), sp. zn. 111 051/2010 (požadované zadostiučinění 4 166,65 Kč), není přípustné s ohledem na ustanovení § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť ohledně nich bylo odvolacím soudem rozhodnuto o nárocích nepřesahujících svou výší částku 50 000,- Kč.

Při řešení otázky, zda lze považovat za (ne)účelně vynaložené náklady právního zastoupení žalobkyně, která měla v kompenzačním řízení plný procesní úspěch, se odvolací soud neodchýlil od ustálené rozhodovací praxe soudu dovolacího, když uzavřel, že náklady na právní zastoupení žalobkyně nebyly shledány účelné, byť v odůvodnění svého rozhodnutí odvolací soud přihlédl k jiným okolnostem (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2015, sp. zn. 30 Cdo 3190/2014, proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2015, sp. zn. I. ÚS 1231/15, nebo usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. II. ÚS 1287/15).

K žalobkyní namítaným vadám řízení by mohl Nejvyšší soud přihlédnout jen v případě, pokud by bylo dovolání přípustné (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), což není.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.V Brně dne 1. 3. 2016

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 3. 2016, sp. zn. 30 Cdo 2477/2015, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.2477.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies