21 Nd 51/2016

14. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3
  • 120/2000 Sb. - § 45 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr Jiřího Doležílka a JUDr. Ljubomíra Drápala v exekuční věci oprávněné České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/23, IČO 63998530, zastoupené Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Na Královně č. 862, proti povinné A. B., neznámého pobytu, pro 2.593,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 8 EXE 473/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc, vedenou u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 8 EXE 473/2015, projedná a rozhodne Okresní soud ve Znojmě.

Odůvodnění:


Soudní exekutor Mgr. Lukáš Křivánek, Exekutorský úřad Karlovy Vary, podal dne 2.12.2015 u Okresního soudu ve Znojmě žádost o pověření a nařízení exekuce pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 2.593,- Kč s příslušenstvím podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu ve Znojmě ze dne 29.10.2015, č.j. 6 C 15/2015-29.

Okresní soud ve Znojmě usnesením ze dne 8.1.2016, č.j. 8 EXE 473/2015-11, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po uplynutí lhůty k podání odvolání bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. Uzavřel, že „v exekučním návrhu je uvedeno bydliště povinné na adrese Z.“, a že „Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytových agend, sdělilo, že povinná pobývala na území České republiky od 9.1.2012 do 23.7.2014 na základě víza strpení pobytu dle zákona č. 326/1999 Sb. a tento pobyt jí byl ukončen výjezdním příkazem platným do 5.10.2014, přičemž dne 6.10.2014 jí byl udělen další výjezdní příkaz s platností do 4.12.2014, a že v současné době povinná nemá na území České republiky povolen žádný z možných druhů pobytů“.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2000 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dále jen „exekuční řád“), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., které se použije i pro exekuční řízení (srov. § 52 odst. 1 exekučního řádu), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z obsahu spisu vyplývá, že povinná na území České republiky nemá v současné době povolený pobyt. Skutečnost, zda má povinná exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinné (k tomu srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12.9.2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2013).

Vzhledem k tomu, že v projednávané věci nelze zjistit skutečnosti rozhodné pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem ve Znojmě (§ 105 odst. 2 o.s.ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř. přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud ve Znojmě, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který ve věci vydal exekuční titul.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 14. března 2016


JUDr. Roman Fiala
předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2016, sp. zn. 21 Nd 51/2016, ECLI:CZ:NS:2016:21.ND.51.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies