29 ICdo 27/2016

30. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací), Insolvenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 12 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobce Mgr. Tomáše Zahumenského, advokáta, se sídlem ve Frýdku-Místku, Josefa Václava Sládka 35, PSČ 738 01, jako insolvenčního správce dlužníka P. O., zastoupeného Mgr. Janem Dajbychem, advokátem, se sídlem v Praze 10, Vinohradská 3330/220a, PSČ 100 00, proti žalovanému F. Š., o určení výše vykonatelné pohledávky, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 70 ICm 171/2015, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka P. O., vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 70 INS 27605/2014, o návrhu žalovaného na přikázání věci jinému odvolacímu soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 70 ICm 171/2015, 104 VSPH 878/2015 (KSPH 70 INS 27605/2014) se přikazuje k projednání a rozhodnutí Vrchnímu soudu v Olomouci.

class="center">
O d ů v o d n ě n í :Ve shora označené věci podal žalovaný odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 16. září 2015, č. j. 70 ICm 171/2015-55. Již v rámci odvolání datovaného 26. října 2015 (č. l. 59) a znovu pak podáními ze dne 11. ledna 2016 (č. l. 72) a ze dne 27. ledna 2016 (č. l. 79) navrhl odvolatel přikázání věci jinému odvolacímu soudu (Vrchnímu soudu v Olomouci), s tím, že je vážně nemocen a účast u soudu v Praze by pro něho byla ze zdravotních důvodů nevhodná až nemožná. Jednání odvolacího soudu se chce zúčastnit a věří, že u Vrchního soudu v Olomouci by toho byl schopen.

Žalobce (ve vyjádření z 26. února 2016) s přikázáním věci Vrchnímu soudu v Olomouci nesouhlasil, s tím, že sice nedokáže posoudit zdravotní potíže žalovaného, nicméně má za to, že žalovaný se mohl a může v jednání nechat zastoupit advokátem či obecným zmocněncem.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen „o. s. ř.“), věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně také z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Nejvyšší soud, jenž je ve smyslu § 12 odst. 3 o. s. ř. soudem nejblíže společně nadřízeným příslušnému odvolacímu soudu (Vrchnímu soudu v Praze) a odvolacímu soudu, jemuž má být věc přikázána (Vrchnímu soudu v Olomouci), dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky pro přikázání věci jinému odvolacímu soudu z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případná delegace této příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně (srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. listopadu 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, jakož i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2011, sen. zn. 29 NSČR 33/2010, uveřejněné pod číslem 3/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Okolnosti uváděné žalovaným (doložené potvrzeními o zdravotním stavu žalovaného) lze i přes nesouhlas žalobce považovat ve spojení s kratší vzdáleností Vrchního soudu v Olomouci od místa bydliště žalovaného za důvod pro delegaci věci tomuto odvolacímu soudu ve smyslu § 12 odst. 2 o. s. ř. Nejvyšší soud proto přikázal projednání odvolání žalovaného proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Praze a rozhodnutí o tomto odvolání Vrchnímu soudu v Olomouci [a to též s přihlédnutím k tomu, že žalobce má (podle aktuálních údajů z insolvenčního rejstříku) jako insolvenční správce zapsané sídlo ve Frýdku-Místku].

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně 30. března 2016


JUDr. Zdeněk K r č m á ř
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 29 ICdo 27/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.ICDO.27.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies