30 Cdo 901/2016

09. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 104 odst. 2
  • OSŘ - § 241b odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci posuzované M. H., zastoupené opatrovnicí Mgr. Janou Šubrtovou, advokátkou se sídlem v Milovicích, Rakouská 686, o omezení svéprávnosti, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 10 Nc 758/2015, o dovolání posuzované proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19. listopadu 2015, č. j. 24 Co 471/2015-29, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Nymburce (dále již „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 8. října 2015, č. j. 10 Nc 758/2015-17, zprostil Mgr. Michaelu Kasper Beňovou, advokátku se sídlem v Lysé nad Labem, opatrovnictví posuzované v řízení o omezení svéprávnosti, a navazujícím výrokem jmenoval posuzované opatrovnici Mgr. Janu Šubrtovou, advokátku se sídlem shora.

K odvolání posuzované Krajský soud v Praze (dále již odvolací soud“) usnesením ze dne 19. listopadu 2015, č. j. 24 Co 471/2015-29, napadené usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala sama posuzovaná dovolání, v němž mimo jiné uvádí, že: „Mgr. Janu Šubrtovou, advokátku...jsem nikdy neviděla, nikdy jsem s ní nehovořila ani telefonicky, a přesto ona, jak jsem se doslechla, si dovolila na mne podávat na jednáních, která byla nařízena překotně, návrhy, kterými na mne přímo útočí. Je patrné, že se u této advokátky jedná nejen o její lokální zájmy, ale je dohodnutá s těmi, s kterými já jsem ve sporu (ti, kteří užívají dlouhé roky můj pozemek o výměře 7.290 m2 v průmyslové zóně Lysá nad Labem a za užívání neplatí – s těmi je dohodnutá i moje dcera, jak je patrné z jejího chování a jednání.).“

Mgr. Jana Šubrtová, opatrovnice posuzované, přípisem ze dne 15. února 2016, doručeným soudu prvního stupně, k dovolání uvedla, že jí není zřejmé, jaké návrhy měla za posuzovanou v řízení podávat, neboť žádné procesní návrhy z její strany nebyly dosud učiněny.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat. Jak vyplývá z § 241 odst. 4 o. s. ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. mu je ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem; pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení není splněna.

Podle § 241b odst. 2 o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání podle § 238 přípustné.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Jelikož v daném případě dovolání podané posuzovanou nebylo v dvouměsíční lhůtě pro podání dovolání proti shora označenému usnesení odvolacího soudu doplněnou advokátkou posuzované, Nejvyšší soud řízení o dovolání posuzované proti onomu rozhodnutí odvolacího soudu podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť posuzovaná nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.



V Brně dne 9. března 2016



JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2016, sp. zn. 30 Cdo 901/2016, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.901.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies