26 Cdo 4883/2015

01. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 104 odst. 2
  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné nezletilé N. L., zastoupené matkou D. L., jako zákonnou zástupkyní a dále zastoupenou opatrovníkem Magistrátem města Olomouce, se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 583, proti povinnému J. L., srážkami ze mzdy, pro výživné, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 43 E 768/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 29. června 2015, č. j. 40 Co 299/2015-86, takto:



I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.



O d ů v o d n ě n í :


Povinný, nezastoupen advokátem, napadl dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 29. 6. 2015, č. j. 40 Co 299/2015-86, jímž odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 25. 2. 2015, č. j. 43 E 768/2011-72, kterým soud prvního stupně zamítl návrh povinného na zastavení výkonu rozhodnutí (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení účastníků (výrok II.); dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb./, dále jen „o. s. ř.“), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože povinný nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 27. 8. 2015, č. j. 43 E 768/2011-98, vyzván, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta. Výzva mu byla doručena dne 4. 9. 2015, zástupce si však do současnosti nezvolil.

Zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. tak nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně ve stanovené lhůtě splněna. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. března 2016



JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu





Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 3. 2016, sp. zn. 26 Cdo 4883/2015, ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.4883.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies