28 Nd 284/2015

03. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a Mgr. Miloše Póla ve věci oprávněné T-Mobile Czech Republic a. s., IČ: 64949681, se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, zastoupené Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátkou, se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1518/2, proti povinnému R. Š., pro 1.271,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1729/2015, o určení místní příslušnosti, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1729/2015, projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:


Okresnímu soudu v Břeclavi byla dne 20. 5. 2015 doručena žádost o pověření exekutora a nařízení exekuce.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 19. 6. 2015, č. j. 53 EXE 1729/2015-21, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu. V odůvodnění svého usnesení soud ocitoval ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „e. ř.“), a uvedl, že povinný má trvalé bydliště na Slovensku, přičemž v České republice neprochází CEO ani registrem obyvatel. Ze systému ISAS OS Břeclav bylo zjištěno, že z poslední známé adresy se povinný odstěhoval v roce 2008. Vzhledem k tomu, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, je zapotřebí, aby místně příslušný soud určil podle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyšší soud.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 e. ř. je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 e. ř. místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Podle § 52 odst. 1 e. ř. nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení o. s. ř.

Nejvyšší soud přitom v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, na něž lze v bližším rozboru dané problematiky odkázat, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení – zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tak případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek.

Za dané situace je tak při určení místní příslušnosti třeba přihlédnout k zásadě hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř., jíž v tomto případě bude zjevně odpovídat, aby věc projednal soud, u nějž bylo řízení zahájeno a jenž již v dané věci činil určité úkony (podobně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2014, sp. zn. 30 Nd 105/2014, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 26 Nd 90/2014, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 3. 2014, sp. zn. 22 Nd 78/2014). S ohledem na uvedené Nejvyšší soud rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný určil soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno, tedy Okresní soud v Břeclavi.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 3. 2016


JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 3. 2016, sp. zn. 28 Nd 284/2015, ECLI:CZ:NS:2016:28.ND.284.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies