29 Cdo 963/2016

15. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 104 odst. 2
  • OSŘ - § 243b

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Filipem Cilečkem v právní věci navrhovatelky J. B., za účasti Stavebního bytového družstva SIGMA, se sídlem v Olomouci, Černá cesta 138/6, PSČ 779 00, identifikační číslo osoby 00495069, o uložení povinnosti a o zaplacení vypořádacího podílu, vedené u Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci pod sp. zn. 30 Cm 37/2014, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. července 2015, č. j. 8 Cmo 214/2015-69, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:


Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci usnesením ze dne 15. června 2015, č. j. 30 Cm 37/2014-62, odmítl námitky proti usnesením téhož soudu ze dne 23. ledna 2015, č. j. 30 Cm 37/2014-50 a 30 Cm 37/2014-51, (výroky I. a II.), zastavil dovolací řízení o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. května 2014, č. j. 8 Cmo 158/2014-20, pro nezaplacení soudního poplatku (výrok III.) a rozhodl o nákladech dovolacího řízení (výrok IV.).V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Olomouci odmítl odvolání navrhovatelky v rozsahu směřujícím proti výrokům I. a II. usnesení soudu prvního stupně (první výrok), ve výrocích III. a IV. usnesení soudu prvního stupně potvrdil (druhý výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (třetí výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu podala navrhovatelka dovolání, v němž požádala o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci usnesením ze dne 30. září 2015, č. j. 30 Cm 37/2014-98, které nabylo právní moci dne 21. října 2015, řízení o žádosti dovolatelky o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce obsažené v dovolání zastavil pro překážku věci pravomocně rozhodnuté.

Učinil tak proto, že o dřívější totožné žádosti dovolatelky soud prvního stupně rozhodl usnesením ze dne 24. listopadu 2014, č. j. 30 Cm 37/2014-48, které nabylo právní moci 16. prosince 2014, tak, že dovolatelce osvobození od soudních poplatků nepřiznal a její žádost o ustanovení zástupce zamítl. Dovolatelka přitom ani přes výzvu soudu ze dne 8. září 2015 (doručenou dovolatelce 14. září 2015), obsahující poučení o následcích její nečinnosti, svou žádost nedoplnila o žádné nové důvody a skutečnosti, pro které by jí osvobození mělo být přiznáno.

Následně Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci usneseními ze dne 27. října 2015, č. j. 30 Cm 37/2014-106 a č. j. 30 Cm 37/2014-109 (vydanými asistentkou soudce):

1) vyzval dovolatelku k odstranění nedostatku povinného zastoupení a k odstranění vad dovolání s poučením, že nebude-li nedostatek povinného zastoupení odstraněn, bude dovolací řízení zastaveno, resp. nebudou-li odstraněny vady dovolání, může být dovolání odmítnuto,

2) vyzval dovolatelku k zaplacení soudního poplatku za dovolání ve výši 2.000 Kč s poučením, že nebude-li soudní poplatek za dovolání zaplacen, bude dovolací řízení zastaveno.

K „odvolání“ a námitce dovolatelky předseda senátu Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci podle § 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, usnesením ze dne 25. ledna 2016, č. j. 30 Cm 37/2014-119, jež nabylo právní moci dne 1. února 2016, usnesení vydaná asistentkou soudce potvrdil.

Jelikož dovolatelka uvedené nedostatky přes poučení o následcích její nečinnosti neodstranila ani k výzvě soudu prvního stupně, ani později, a protože ani v další žádosti o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů (ze dne 17. února 2016) neuvádí žádné nové skutečnosti svědčící o změně jejích osobních a majetkových poměrů (v podrobnostech viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. července 2013, sp. zn. 29 Cdo 1301/2013, uveřejněné pod číslem 99/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), předseda senátu Nejvyššího soudu v souladu s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), řízení o dovolání podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z článku II. bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 15. března 2016JUDr. Filip Cileček


předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 2016, sp. zn. 29 Cdo 963/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.963.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies