29 Nd 341/2015

17. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci oprávněného České republiky – Obvodního soudu pro Prahu 4, se sídlem v Praze 10 – Vršovicích, 28. pluku 1533/29b, PSČ 100 83, proti povinnému M. H., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 16375/2015, o určení místní příslušnosti, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 EXE 16375/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.
O d ů v o d n ě n í:


Exekučním návrhem ze dne 5. srpna 2015, podaným u soudního exekutora Mgr. Jaroslava Homoly, Exekutorský úřad Brno-město, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávky ve výši 4 000 Kč a 17 200 Kč. Dne 31. srpna 2015 požádal označený exekutor Okresní soud v Chomutově (dále též jen „okresní soud“) o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Usnesením ze dne 16. září 2015, č. j. 26 EXE 16375/2015-13, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost (bod I. výroku), s tím, že po uplynutí odvolací lhůty oprávněnému bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místní příslušnosti soudu prvního stupně (bod II. výroku).

Okresní soud vyšel z toho, že povinný „má ukončený pobyt občana České republiky“ a že se momentálně nachází ve Věznici V.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jehož závěry se uplatní i v projednávané věci), tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Chomutově, u kterého bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu (věznice V.) vykonává povinný trest odnětí svobody.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 17. března 2016Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu


Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 3. 2016, sp. zn. 29 Nd 341/2015, ECLI:CZ:NS:2016:29.ND.341.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies