20 Nd 43/2016

01. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 1
  • OSŘ - § 11 odst. 3
  • OSŘ - § 85 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v právní věci žalobkyně Home Credit a. s.,se sídlem v Brně, Nové sady č. 996/25, identifikační číslo osoby 26978636, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem v Brně, Havlíčkova č. 127/13, proti M. B., K., o 2.616,97 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 214 C 29/2012, o určení místní příslušnosti soudu, takto:Věc, vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 214 C 29/2012, projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.


O d ů v o d n ě n í :


Žalobou doručenou Městskému soudu v Brně se žalobkyně domáhala vydání platebního rozkazu, kterým by byla žalovaná zavázána k zaplacení v záhlaví označené částky, a to z titulu úvěrové smlouvy, již žalobkyně se žalovanou uzavřela dne 12. července 2007. Usnesením ze dne 13. prosince 2012, č. j. 214 C 29/2012-21, Městský soud v Brně vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu v Chomutově.

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 26. června 2015, č. j. 8 Nc 6846/2015-35, poté, co mu byla věc předložena Okresním soudem v Chomutově, který s postoupením věci nesouhlasil, rozhodl, že nesouhlas Okresního soudu v Chomutově s postoupením věci vedené dosud u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 214 C 29/2012 tomuto soudu je důvodný.

Městský soud v Brně usnesením ze dne ze dne 26. listopadu 2015, č. j. 214 C 29/2012-55, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu. Městský soud konstatoval, že prorogační dohoda podle ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), na jejímž základě pokládala žalobkyně tento soud za místně příslušný, je - v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu - absolutně neplatná, přičemž jiný důvod k podání žaloby u Městského soudu v Brně dán nebyl. Z úvěrové smlouvy, jakož i z výpisů z centrální evidence obyvatel vyplývá, že žalovaná je od roku 1994 nepřetržitě místně spjata s okresy Chomutov a Louny, adresu v okresu Chomutov ostatně žalovaná uvádí i v úvěrové smlouvě. Jelikož však faktické místo pobytu žalované není známo, bylo třeba předložit věc Nejvyššímu soudu v souladu s § 11 odst. 3 o. s. ř. k určení místně příslušného soudu, jenž věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. pak vyplývá, že nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Z obsahu spisu vyplývá, že věc patří do pravomoci českých soudů, není však známo, kde měla žalovaná v době zahájení řízení bydliště (tj. místo, kde se naposledy zdržovala s úmyslem zdržovat se tam trvale) ani kde se zdržovala, pročež podmínky místní příslušnosti nelze určit. K soudu, u něhož bylo řízení zahájeno, aktuální vztah žalované zjištěn nebyl, neboť ten byl dán toliko sjednáním prorogační doložky podle ustanovení § 89a o. s. ř., jejíž platností (z hlediska Stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 9. října 2013 k výkladu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, o prorogačních doložkách sjednaných ve spotřebitelských smlouvách, zejména ve smlouvách o spotřebitelských úvěrech, sp. zn. Cpjn 200/2011, publikovaného pod R 79/2013) se pak Nejvyšší soud s ohledem na procesní situaci danou předložením mu věci k rozhodnutí podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. nemohl zabývat (obdobně srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. července 2014, sp. zn. 30 Nd 211/2014).

Protože jsou splněny předpoklady podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, rozhodl Nejvyšší soud tak, že místně příslušným soudem pro projednání a rozhodnutí výše označené věci je Okresní soud v Chomutově, v jehož obvodu se nachází místo trvalého pobytu žalované i adresa, jež byla jako bydliště žalované uvedena v úvěrové smlouvě, na základě níž se žalobkyně domáhá požadovaného plnění.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 1. března 2016

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 3. 2016, sp. zn. 20 Nd 43/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.ND.43.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies