30 Cdo 5684/2015

09. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a Mgr. Víta Bičáka, v právní věci žalobce Ing. J. Š., proti žalovaným 1) MVDr. J. S., a 2) P. S., oběma zastoupeným Mgr. et Mgr. Tomášem Sedláčkem, advokátem se sídlem v Brně, Příkop 2a, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 25 C 26/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. září 2014 č.j. 1 Co 224/2014-245, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Žalobce se žalobou domáhá proti žalovaným zaplacení částky 3.000.000,- Kč za újmy, které mu podle jeho tvrzení měli žalovaní způsobit v zaměstnání před rokem 1989, když se měli jako vedoucí pracovníci vůči němu dopouštět zejména trestných činů pomluvy a křivého obvinění, čímž ho měli zbavit možnosti věnovat se práci v hotelovém byznysu.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 25. září 2014 č.j. 1 Co 224/2014-245, potvrdil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. července 2014, čj. 25 C 26/2012-238, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 8. 2013, čj. 1 Co 224/2013-175. Odvolací soud se ztotožnil se soudem prvního stupně, že žalobce věrohodně neprokázal své majetkové poměry a že žalobcem tvrzený finanční zůstatek na jeho účtu umožňuje sepis dovolání advokátem za úplatu.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 12. prosince 2014 vlastnoručně sepsané dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem. Mimo jiné uvádí, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci, neboť se domnívá, že „má nárok na osvobození od soudních poplatků podle zákona o mimosoudních rehabilitacích, aby se napravila tato věc, a aby mu žalovaní uhradili takto vzniknuté škody“.

Poté soud prvního stupně žalobce vyzval usnesením ze dne 25. listopadu 2015, č.j. 25 C 26/2012-265, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení podal řádné dovolání. Usnesení bylo doručeno žalobci dne 1. prosince 2015. Poté žalobce požádal opětovně o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Podle § 138 odst. 1 o.s.ř. může na návrh předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Podle § 30 odst. 1 o.s.ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138 o.s.ř.), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů.

Dovolací přezkum rozhodnutí o žádosti účastníka o osvobození od soudních poplatků, jenž má vyšetřit, zda účastníkovi náleží osvobození od placení soudních poplatků či nikoliv, nemůže být opětovně podmiňován platbou soudního poplatku z dovolání, neboť takový postup by ve svém důsledku vedl k popření podstaty práva, jehož přiznání se účastník domáhá (fakticky by tím byl zbaven reálné možnosti dovolacího přezkumu rozhodnutí o nepřiznání osvobození od soudních poplatků). Ustanovení zákona o soudních poplatcích ve spojení s položkou 23 odst. 2 Sazebníku poplatků, se tudíž vykládá tak, že se neplatí soudní poplatek z dovolání proti rozhodnutí, jímž odvolací soud nepřiznal dovolateli osvobození od soudních poplatků podle § 138 o.s.ř. (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. dubna 2014, sp. zn. 29 Cdo 1031/2014, publikované pod číslem 73/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Vzhledem k tomu, že dovolatel není povinen uhradit soudní poplatek z podaného dovolání proti rozhodnutí vrchního soudu, ve spojení s usnesením soudu prvního stupně, o nepřiznání osvobození od soudního poplatku a neustanovení zástupce pro řízení z řad advokátů, je nadbytečné, aby bylo rozhodováno o jeho návrhu na osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení.

Otázku, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti uvedenému usnesení odvolacího soudu, pak zhodnotí přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2014, sp. zn. 29 NSČR 82/2014 a usnesení ze dne 8. dubna 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015).

Ustanovení § 241 o.s.ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.

Je-li dovolatelem fyzická osoba, která nemá právnické vzdělání, vyhoví požadavku na tzv. povinné (nutné) zastoupení advokátem (notářem), jestliže takovou osobu zvolí svým zástupcem a jestliže jejím prostřednictvím podá dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu. V případě, že dovolateli bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků (§ 138 o.s.ř.), soud mu na jeho žádost ustanoví zástupcem advokáta, který bude dovolatele při podání dovolání zastupovat; ustanovením advokáta pro podání dovolání (§ 30 o.s.ř.) je požadavek na tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele splněn, jestliže dovolatel podá prostřednictvím ustanoveného zástupce dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu.

V posuzovaném případě žalobce, který je fyzickou osobou, nebyl při podání dovolání proti usnesením odvolacího soudu zastoupen advokátem, stejně jako ani nesplňuje podmínku právnického vzdělání. Nedostatek povinného (nuceného) zastoupení dovolatel neodstranil ani na výzvu soudu prvního stupně, přičemž jeho žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení byla soudy nižších stupňů zamítnuta. Nejvyšší soud se přitom ztotožňuje s jejich závěry, že žalobce nesplnil podmínky obsažené v ustanovení § 138 odst. 1 o.s.ř., takže nejsou dány předpoklady pro to, aby byl žalobci na jeho žádost ustanoven zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Protože tak žalobcem nebyl odstraněn nedostatek povinného (nuceného) zastoupení dovolatele, Nejvyšší soud České republiky řízení o jeho dovolání - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 9. března 2016JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2016, sp. zn. 30 Cdo 5684/2015, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.5684.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies