22 Nd 405/2015

23. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Davida Havlíka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., v exekuční věci oprávněné T-Mobile CZECH REPUBLIC a. s., se sídlem v Praze, Tomíčkova 2144/1, identifikační číslo osoby 64949681, zastoupené Mgr. Martinem Greplem, advokátem se sídlem v Olomouci, Sokolská 586/7, proti povinnému V. Y.,o nařízení exekuce a pověření soudního exekutora provedením exekuce, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 34 EXE 5112/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 34 EXE 5112/2015 projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:


Exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer se sídlem v Praze 5, Strojírenská 47, podal Okresnímu soudu v Litoměřicích žádost o pověření k provedení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 9 487,50 Kč s příslušenstvím podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu ze dne 14. 7. 2011, sp. zn. ČTÚ - 124 074/2010-636/II vyř. – KuJ, který se stal vykonatelným 1. 10. 2011.

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 30. 4. 2015, č. j. 34 EXE 5112/2015-19, ve znění opravného usnesení ze dne 6. 8. 2015, č. j. 34 EXE 5112/2015-21, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc předkládá podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Místně příslušným exekučním soudem je podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2000 Sb., exekučního řádu (dále „exekuční řád“) soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou bydliště na více místech, jsou místně příslušné všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště v České republice, ani se v ní nezdržuje, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření. Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť nemá bydliště na území České republiky. Exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím pověřením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení – zjištění majetku povinného k uspokojení oprávněného (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Cdo 200/2012, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 4/2013).

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu je sídlo exekutora, který by podle návrhu oprávněné měl být pověřen provedením exekuce.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. března 2016JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2016, sp. zn. 22 Nd 405/2015, ECLI:CZ:NS:2016:22.ND.405.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies