21 Nd 416/2015

29. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Drápala a soudců JUDr. Karla Svobody, Ph.D. a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněné České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/23, IČO 63998530, zastoupené Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Praze 5 - Zbraslavi, Na královně č. 862, proti povinnému M. M., pro 2.006,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 18 EXE 1172/2014, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 18 EXE 1172/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

Odůvodnění:


Soudní exekutor Mgr. Jan Peroutka, Exekutorský úřad v Chomutově, podal dne 10.10.2014 u Okresního soudu v Břeclavi spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 7.10.2014 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky oprávněné ve výši 2.006,- Kč s "kapitalizovaným úrokem z prodlení ve výši 178,- Kč z předmětné částky za dobu od 14.6.2011 do 3.8.2012", k vymožení nákladů oprávněného v "nalézacím řízení" ve výši 2.800,- Kč a nákladů exekuce, včetně nákladů oprávněné. Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 2.12.2014 č. j. 18 EXE 1172/2014-11 vyslovil ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 občanského soudního řádu svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu ČR k určení místně příslušného soudu. V odůvodnění uvedl, že povinný má trvalé bydliště na Slovensku, "neprochází centrální evidencí obyvatel ani registrem obyvatel" a v systému ISAS Okresního soudu v Břeclavi nebylo o povinném nic dalšího zjištěno.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud ČR, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 občanského soudního řádu vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek uvedených v ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu předloží Nejvyššímu soudu ČR.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12.11.2014 sp. zn. 31 Nd 316/2013, které bylo uveřejněno pod č. 11 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2015, vyložil a odůvodnil právní názor, že, je-li Nejvyšší soud ČR žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 občanského soudního řádu na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu ČR za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud ČR určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud ČR, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Břeclavi, u nějž byla žádost o pověření exekutora a nařízení exekuce na majetek povinného podána, a který ve věci provedl prvotní úkony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 29. března 2016
JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2016, sp. zn. 21 Nd 416/2015, ECLI:CZ:NS:2016:21.ND.416.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies