30 Nd 86/2016

30. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka v exekuční věci oprávněné 02 Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4, Za Brumlovkou 266/2, identifikační číslo osoby 601 93 336, proti povinnému T. K., o určení místní příslušnosti, takto:


Věc, vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 53 EXE 1916/2015, projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.

O d ů v o d n ě n í :Soudní exekutorka Mgr. Lenka Černošková, se sídlem exekutorského úřadu v Prostějově podala u Okresního soudu v Břeclavi spolu s exekučním návrhem oprávněné žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 13.215,94 Kč s příslušenstvím podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, odboru pro oblast Prahy, ze dne 19. února 2014, č. j. ČTÚ-108 836/2011-IV vyř. – CiB. Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 9. února 2016, č. j. 53 EXE 1916/2015-15, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že „po marném uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněným bude věc předložena dle § 11 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu České republiky.“ Dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť „Povinný neprochází CEO ani registrem obyvatel. Ze systému ISAS OS Břeclav nebylo o povinném nic zjištěno.“

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád), místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště v České republice, ani se v ní nezdržuje, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření.

Nejvyšší soud České republiky (dále již „Nejvyšší soud“) v usnesení ze dne 12. září 2012, č.j. 31 Nd 200/2012 (publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013; toto rozhodnutí je veřejnosti k dispozici na internetových stránkách Nejvyššího soudu http://nsoud.cz) vyložil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů a je zřejmé, že nelze určit soud povinného ve smyslu § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť není známo, kde se a zda vůbec se zdržuje v České republice, a není známo ani místo, kde má nějaký majetek postižitelný exekucí.

Nejvyšší soud po předložení věci Okresním soudem v Břeclavi (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle § 11 odst. 3 o. s. ř., s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi. Nejvyšší soud při svém rozhodování zohlednil, že ve správním řízení, z nějž vzešel předmětný exekuční titul, správní orgán vycházel z adresy trvalého pobytu povinného na adrese V. P., přičemž tuto adresu povinného obsahuje i zmíněný exekuční titul. Za této procesní situace je tudíž vhodné, aby v dané věci jednal a rozhodl Okresní soud v Břeclavi, jak je uvedeno ve výrokové znělce tohoto usnesení (§ 11 odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 30. března 2016

JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 30 Nd 86/2016, ECLI:CZ:NS:2016:30.ND.86.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies