26 Nd 17/2016

23. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci oprávněné O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, IČO: 60193336, proti povinnému C. S., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 15 EXE 1696/2015, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:


Věc vedenou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 15 EXE 1696/2015 projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.Odůvodnění:Dne 16. října 2015 požádala exekutorka Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou o pověření k provedení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky ve výši 10.767,98 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou usnesením ze dne 18. prosince 2015, č. j. 15 EXE 1696/2015-39, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu (§ 105 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále též jen „o. s. ř.“).

Podle § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se ustanovení občanského soudního řádu použijí i při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje. Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Na jiném místě odůvodnění tohoto rozhodnutí již bylo uvedeno, že podle § 45 odst. 2 věty druhé exekučního řádu, nemá-li povinný trvalý pobyt v České republice ani místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, je příslušným soud, v jehož obvodu má majetek.

Z obsahu spisu vyplývá, že povinný není zapsán v Centrální evidenci obyvatel České republiky a ani není evidován v Centrální evidenci vězňů. Nemá a nikdy neměl na území České republiky povolen žádný druh pobytu. Na posledně známé adrese Doubravník 250 měl podle zjištění Policie České republiky více jak před deseti lety místo podnikání. Jeho současnou adresu pobytu se nepodařilo zjistit. Skutečnost, zda má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, však vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce (srov. též usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. – s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení – určil místně příslušným soudem v dané věci soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. března 2016


JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2016, sp. zn. 26 Nd 17/2016, ECLI:CZ:NS:2016:26.ND.17.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies