29 Cdo 5625/2015

30. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 107

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Gemmela v právní věci navrhovatelky REMUS s. r. o. „v likvidaci“, se sídlem v Plzni, Žlutická 9, PSČ 323 29, identifikační číslo osoby 49193694, za účasti společnosti REMUS CZ a. s., se sídlem v Plzni, Žlutická 9, PSČ 323 29, identifikační číslo osoby 26316994, zastoupené Mgr. Martinem Zikmundem, advokátem, se sídlem v Plzni, Šafaříkovy sady 2455/5, Východní Předměstí, PSČ 301 00, o zmocnění ke svolání mimořádné valné hromady společnosti, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 45 Cm 96/2007, o dovolání společnosti REMUS CZ a. s. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. března 2009, č. j. 3 Cmo 475/2007-122, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:


Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 31. října 2007, č. j. 45 Cm 96/2007-12, zmocnil JUDr. Jana Klímu, správce konkursní podstaty úpadkyně REMUS s. r. o. „v likvidaci“, ke svolání mimořádné valné hromady společnosti REMUS CZ a. s. (dále jen „společnost“) [výrok I.], určil jejím předsedou JUDr. J. K. (výrok II.), rozhodl o nákladech konání mimořádné valné hromady společnosti (výrok III.) a o nákladech řízení (výrok IV.).

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze rozhodnutí soudu prvního stupně ve výrocích I., II. a IV. potvrdil a ve výroku III. zrušil (první výrok), rozhodl o nákladech řízení (druhý výrok) a o nákladech odvolacího řízení (třetí výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu podala společnost dne 20. května 2009 dovolání (jež bylo Nejvyššímu soudu předloženo dne 18. prosince 2015), navrhujíc, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4113, Nejvyšší soud zjistil, že Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 26. dubna 2012, č. j. 20 K 65/2000-978, zrušil konkurs na majetek úpadkyně REMUS s. r. o. „v likvidaci“ po splnění rozvrhového usnesení. Ke dni 16. dubna 2013 byla společnost REMUS s. r. o. „v likvidaci“ vymazána z obchodního rejstříku.

Podle § 107 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) ztratí-li účastník po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než bylo řízení pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením (odstavec 1). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení právnická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří po zániku právnické osoby vstoupili do jejích práv a povinností, popřípadě ti, kteří po zániku právnické osoby převzali práva a povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 3). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec 5).

Podle § 243c odst. 1 o. s. ř. pro řízení u dovolacího soudu platí přiměřeně ustanovení o řízení před soudem prvního stupně, pokud není stanoveno něco jiného; ustanovení § 92 a 95 až 99 a 107a však pro řízení u dovolacího soudu neplatí.

Podle § 68 odst. 1 věta první zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, zaniká společnost ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

Jelikož navrhovatelka REMUS s. r. o. „v likvidaci“ v průběhu dovolacího řízení zanikla bez právního nástupce, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 1 ve spojení s § 107 odst. 5 o. s. ř., zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 30. června 2009) se podává z bodu 12., části první, článku II. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. března 2016JUDr. Petr Š u k


předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 29 Cdo 5625/2015, ECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.5625.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies