33 Cdo 4196/2014

31. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobců a) Pavla Gottwalda, bytem v Napajedlech, Smetanova 1392, zastoupeného JUDr. Radkem Foralem, advokátem se sídlem v Napajedlech, Masarykovo náměstí 220, a b) L.e G., proti žalované SMART Capital, a. s. se sídlem v Olomouci, Hněvotínská 241/52, identifikační číslo 26865297, zastoupené Mgr. Jiřím Kňávou, advokátem se sídlem v Olomouci, Sokolská 536/22, ve věci zrušení rozhodčího nálezu, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 24 C 205/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 30. 5. 2013, č. j. 75 Co 35/2013-55, takto


Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :Žalobou podanou u Okresního soudu v Olomouci dne 18. 10. 2012 ve znění jejího doplnění ze dne 30. 5. 2013 se žalobci domáhají zrušení rozhodčího nálezu rozhodce Mgr. Pavla Fryšáka ze dne 28. 6. 2012, sp. zn. 10058/2011. Zároveň požádali o ustanovení právního zástupce k ochraně svých zájmů, s tím, že „po poradě s přiděleným právníkem žalobu doplní a upřesní.“Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 21. 11. 2012, č. j. 28 Nc 107/2012-37, zamítl jejich žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci usnesením ze dne 30. 5. 2013, č. j. 75 Co 35/2013-55, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (nezastoupený advokátem) dne 7. 10. 2013 dovolání. Navrhl, aby dovolací soud napadené usnesení zrušil a ustanovil mu zástupce v řízení o zrušení rozhodčího nálezu.

Usnesením ze dne 28. 11. 2013, č. j. 24 C 205/2013-109, okresní soud vyzval žalobce, aby si pro dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 5. 2013, č. j. 75 Co 35/2013-55, zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že může požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Podáním ze dne 12. 12. 2013 žalobce požádal o přiznání osvobození od placení soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Usnesením ze dne 28. 1. 2014, č. j. 24 C 205/2013-135, Okresní soud v Olomouci nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Následně Krajský soud v Ostravě-pobočka v Olomouci usnesením ze dne 30. 6. 2014, č. j. 75 Co 79/2014-144, změnil usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 28. 1. 2014, č. j. 24 C 205/2013-135, tak, že žalobci přiznal osvobození od soudních poplatků v rozsahu 50 %, současně mu pro dovolací řízení ustanovil zástupcem JUDr. Radka Forala, advokáta se sídlem v Napajedlech, přičemž na hotové výdaje ustanoveného zástupce a na odměnu za zastupování se vztahuje přiznané osvobození od soudních poplatků v rozsahu 50 %; usnesení nabylo právní moci dne 7. 8. 2014.

Dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 30. 5. 2013, č. j. 75 Co 35/2013-55, Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1, věty první, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II. bod 1., 7. zákona č. 404/2012 Sb., čl. II. bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., dále jen „o. s. ř.“), neboť trpí vadami, které nebyly ve lhůtě stanovené v § 241b odst. 3 o. s. ř., odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Dovolání neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), ani vymezení dovolacího důvodu nesprávného právního posouzení věci (§ 241a odst. 1 o. s. ř.) způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. Ustanovený zástupce dovolatele v dvouměsíční lhůtě plynoucí od právní moci rozhodnutí, kterým byl žalobci pro dovolací řízení ustanoven, dovolání o obligatorní náležitosti nedoplnil a k podání nezastoupeného dovolatele nelze přihlížet (srov. § 241a odst. 5 o. s. ř.); ostatně i toto podání vykazuje vady.

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Nejvyšší soud již v mnoha svých rozhodnutích dovodil, že dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzívní) lhůtě určené ustanovením § 241b odst. 3 o. s. ř., bude dovolacím soudem odmítnuto podle § 43 odst. 2 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu publikované pod číslem 21/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu z 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 3, ročník 2005 pod poř. č. 31, případně jeho usnesení ze dne 22. 6. 2011, sp. zn. 20 Cdo 1878/2011).

Žalobci ustanovený zástupce JUDr. Radek Foral sice podal dovolání v jeho věci, avšak proti usnesení Krajského soudu ze dne 30. 6. 2014, č. j. 75 Co 79/2014-144. Nedoplnil však ve dvouměsíční lhůtě počítané od právní moci usnesení ze dne 30. 6. 2014, č. j. 75 Co 79/2014-144, dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě-pobočky v Olomouci ze dne 30. 5. 2013, č. j. 75 Co 35/2013-55.

O nákladech dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval (k tomu srov. závěry usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněného pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 31. března 2016


JUDr. Václav Duda
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2016, sp. zn. 33 Cdo 4196/2014, ECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.4196.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies