26 Cdo 4075/2015

13. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3
  • OSŘ - § 218 písm. b)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobce J. K., proti žalovanému Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Kutná Hora, se sídlem v Kutné Hoře, Karlově 13, IČO: 00228478, zastoupenému JUDr. Karlem Zíkou, advokátem se sídlem v Kutné Hoře – Hloušce, Benešova 610, o nahrazení projevu vůle k uzavření smlouvy o převodu družstevního bytu do vlastnictví člena družstva, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 22 Cm 134/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. června 2015, č. j. 11 Cmo 3/2015-404, takto:


Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 9. června 2015, č. j. 11 Cmo 3/2015-404, potvrdil usnesení ze dne 19. prosince 2014, č. j. 22 Cm 134/2009-355, kterým Městský soud v Praze (soud prvního stupně) mimo jiné žalobci ustanovil k ochraně jeho zájmů pro dovolací řízení ve věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 22 Cm 134/2009 zástupcem Mgr. Luboše Hanzlíka, advokáta se sídlem v Kutné Hoře
– Vnitřním Městě, Havlíčkovo náměstí 512/16.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání žalobce (dovolatele) proti usnesení odvolacího soudu projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (viz čl. II bod 2. ve spojení s čl. VII. zákona č. 293/2013 Sb. – dále opět jen „o. s. ř.“) a dospěl k závěru, že z posléze uvedených příčin není dovolání subjektivně přípustné.

Z povahy dovolání jako opravného prostředku plyne, že k jeho podání je oprávněn (tzv. subjektivní přípustnost) pouze ten účastník, v jehož poměrech nastala rozhodnutím odvolacího soudu újma odstranitelná tím, že dovolací soud toto rozhodnutí zruší (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu z 30. října 1997, sp. zn. 2 Cdon 1363/96, uveřejněné pod č. 28/1998 časopisu Soudní judikatura, a z 30. října 2012, sp. zn. 23 Cdo 2589/2010, uveřejněné pod číslem 41/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

V projednávané věci nebyla napadeným rozhodnutím dovolateli způsobena žádná procesní újma, jež by byla zhojitelná v rámci dovolacího řízení. Soud prvního stupně (a následně odvolací soud) totiž plně vyhověl jeho žádosti, neboť mu – namísto původně ustanoveného advokáta Mgr. Jana Alta – ustanovil k ochraně jeho zájmů advokáta Mgr. Luboše Hanzlíka; lze jen souhlasit s odvolacím soudem v tom, že při výběru advokáta není soud vázán případnými návrhy žadatele.

Vzhledem k uvedenému lze uzavřít, že jde o dovolání, jež není subjektivně přípustné. Za této situace je Nejvyšší soud (předseda senátu - § 243f odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první ve spojení s § 218 písm. b/ o. s. ř. odmítl.

S přihlédnutím k ustanovení § 241b odst. 2 věty za středníkem o. s. ř. bylo nerozhodné, že při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (§ 241 odst. 1 o. s. ř.).

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 13. dubna 2016


JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2016, sp. zn. 26 Cdo 4075/2015, ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.4075.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies