33 Cdo 3148/2015

22. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Blankou Moudrou ve věci žalobkyně CENTRAL GROUP 23. investiční a. s. se sídlem Praha 4, Na Strži 65/1702, identifikační číslo osoby: 639 99 102, proti žalované městské části Praha - Křeslice se sídlem Praha 10, Štychova 2/34, zastoupené JUDr. Michalem Račokem, advokátem se sídlem Praha 1, Štěpánská 49/633, o 382.459 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 28 EC 253/2011, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 3. 2015, č. j. 55 Co 267/2013-55, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 10 rozsudkem pro uznání ze dne 12. 3. 2013, č. j. 28 EC 253/2011-11, uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku částky 12.036 Kč a 357.847 Kč s blíže specifikovanými úroky z prodlení a náklady řízení.Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 4. 3. 2015, č. j. 55 Co 267/2013-55, rozsudek soudu prvního stupně změnil jen co do výše nákladů řízení, jinak jej potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího a dovolacího řízení. Rozhodl tak poté, co jeho předchozí usnesení ze dne 8. 8. 2013, č. j. 55 Co 267/2013-24, kterým zrušil rozsudek soudu prvního stupně a věc mu vrátil k dalšímu řízení, Nejvyšší soud usnesením ze dne 29. 10. 2014, č. j. 33 Cdo 847/2014-38, zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které vzala podáním ze dne 3. 3. 2016 zcela zpět.

Nejvyšší soud po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II bod 1. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen „o. s. ř.“).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. března 2016

JUDr. Blanka M o u d r á
předsedkyně senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2016, sp. zn. 33 Cdo 3148/2015, ECLI:CZ:NS:2016:33.CDO.3148.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies