26 Cdo 4072/2015

13. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobce J. K., proti žalovanému Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Kutná Hora, se sídlem v Kutné Hoře, Karlově 13, IČO: 00228478, zastoupenému JUDr. Karlem Zíkou, advokátem se sídlem v Kutné Hoře – Hloušce, Benešova 610, o převod družstevního bytu do vlastnictví, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 22 Cm 134/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. února 2014, č. j. 11 Cmo 81/2013-286, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.Odůvodnění:


K odvolání žalobce Vrchní soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 20. února 2014, č. j. 11 Cmo 81/2013-286, zrušil rozsudek ze dne 25. června 2013, č. j. 22 Cm 134/2009-246, kterým Městský soud v Praze (soud prvního stupně) zamítl žalobu, aby žalovaný byl povinen uzavřít s žalobcem smlouvu o bezplatném převodu tam specifikovaného bytu do jeho vlastnictví a rozhodl o nákladech řízení účastníků; současně mu vrátil věc k dalšímu řízení.

Proti citovanému usnesení odvolacího soudu podal žalobce (dovolatel) –nezastoupen advokátem – dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 /viz čl. II bod 2 ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb./ – dále jen „o. s. ř.“), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání (ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř.) nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné pod č. 64 v sešitě č. 6 z roku 2000 časopisu Soudní judikatura). Pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení není splněna.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V projednávané věci podal dovolatel – nezastoupen advokátem – dovolání proti citovanému usnesení odvolacího soudu a mimo jiné požádal i o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 19. prosince 2014, č. j. 22 Cm 134/2009-355, potvrzeným usnesením odvolacího soudu ze dne 9. června 2015, č. j. 11 Cmo 3/2015-404 (které nabylo právní moci dne 7. července 2015), byl žalobci ustanoven k ochraně jeho zájmů v dovolacím řízení advokát Mgr. Luboš Hanzlík. K přípisu soudu prvního stupně (viz č. l. 409 spisu) ustanovený advokát podáním doručeným dne 7. září 2015 sdělil, že podání žalobce nebude žádným způsobem doplňovat, neboť se domnívá, že rozhodnutí odvolacího soudu bylo na žádost a ve prospěch žalobce“. Uvedený advokát tedy ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř. a ani doposud dovolání sepsané samotným dovolatelem nenahradil vlastním podáním, toto podání nedoplnil a ani se s ním písemně či ústně do protokolu neztotožnil.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř. splněna (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. června 2010, sp. zn. 26 Cdo 853/2010 /ústavní stížnost podanou proti citovanému usnesení Ústavní soud České republiky odmítl usnesením ze dne 23. listopadu 2010, sp. zn. II. ÚS 2794/10/). Nejvyšší soud (předseda senátu - § 243f odst. 2 o. s. ř.) proto řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48 v sešitě č. 6 z roku 2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 13. dubna 2016


JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2016, sp. zn. 26 Cdo 4072/2015, ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.4072.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies