29 NSCR 57/2016

30. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací), Insolvenční, Insolvenční (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. e)
  • OSŘ - § 229 odst. 4

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníka Mobi-1 Czech, a. s., se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 27865533, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 96 INS 34272/2013, o přihlášce pohledávky věřitele č. 16, o dovolání věřitele č. 16 Doc. Dr. Ing. Ladislava Novotného, DrSc., narozeného 14. října 1950, bytem v Praze 10, Za Poštou 894/3, PSČ 100 00, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Červinkou, advokátem, se sídlem v Praze 7, Výstaviště 67, PSČ 170 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. října 2015, č. j.MSPH 96 INS 34272/2013, 1 VSPH 1958/2015-P17-27, takto:Dovolání se odmítá.


Odůvodnění:


Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 2. září 2015, č. j. MSPH 96 INS 34272/2013-P17-14, jímž Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) odmítl pro opožděnost odvolání věřitele č. 16 (ze dne 3. srpna 2015) proti usnesení téhož soudu ze dne 7. července 2015, č. j. MSPH 96 INS 34272/2013-P17-7.

Proti usnesení odvolacího soudu podal věřitel č. 16 dovolání, které Nejvyšší soud podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), odmítl jako nepřípustné.

Podle ustanovení § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. dovolání podle § 237 není přípustné proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4.

Podle ustanovení § 229 odst. 4 o. s. ř. žalobou pro zmatečnost účastník může napadnout rovněž pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání nebo kterým bylo zastaveno odvolací řízení, jakož i pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí odvolání nebo dovolání pro opožděnost.

Z výše citovaných ustanovení je zřejmé, že jakkoli je usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení insolvenčního soudu o odmítnutí odvolání věřitele č. 16 pro opožděnost, rozhodnutím, jímž se řízení končí, není proti takovému rozhodnutí dovolání podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. objektivně přípustné, když mimořádným opravným prostředkem, jenž v takovém případě slouží k prověření správnosti rozhodnutí odvolacího soudu, je žaloba pro zmatečnost podle ustanovení § 229 odst. 4 o. s. ř.

Na uvedeném závěru přitom nemůže nic změnit ani nesprávné poučení poskytnuté účastníkům odvolacím soudem v písemném vyhotovení napadeného rozhodnutí (k tomu srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. září 2001, sp. zn. 29 Odo 62/2001, a ze dne 27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněná pod čísly 73/2001 a 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i důvody nálezu Ústavního soudu ze dne 2. prosince 2008, sp. zn. II. ÚS 323/07, uveřejněného pod číslem 210/2008 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo od insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. 3. 2016JUDr. Jiří Zavázal


předseda senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 29 NSCR 57/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.NSCR.57.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies