26 Nd 16/2016

23. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Miroslava Feráka v exekuční věci oprávněného L. M., zastoupeného Mgr. Michalem Balcarem, advokátem se sídlem v Praze 1, Říční 456/10, proti povinné Debian Collector Ltd., reg. č. IBC 104653, se sídlem Revolution Ave, Victoria, Mahe, Seychelská republika, pro 7.310,05 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 12865/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 12865/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

Odůvodnění:


Soudní exekutor Mgr. Jan Vedral, Exekutorský úřad Praha 3, podal dne 2. 12. 2015 Okresnímu soudu v Litoměřicích žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 7.310,05 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 16. 12. 2015, č. j. 31 EXE 12865/2015-31, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc předkládá podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyššímu soudu. Dospěl k závěru, že nařízení exekuce podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 3. 2014, č. j. 39 Cm 289/2012-146, a podle rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 1. 2015, č. j. 5 Cmo 303/2014-203, je v pravomoci soudů České republiky, avšak podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť povinná je právnickou osobou se sídlem v Seychelské republice; zda a kde má povinná majetek na území České republiky, není soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora oprávněn zjišťovat.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2000 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů - dále „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Místně příslušným exekučním soudem je podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu soud, v jehož obvodu má povinný, je-li právnickou osobou, své sídlo. Nemá-li povinný, který je právnickou osobou, v České republice sídlo, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

V daném případě není zpochybněno, že věc patří do pravomoci českých soudů, a je zřejmé, že nelze určit soud povinné ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť na území České republiky nemá sídlo a není známo, jestli zde má exekucí postižitelný majetek vzhledem k tomu, že jeho existenci exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora nezjišťuje (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod č. 4/2013 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek).

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2013, sp. zn. 26 Nd 119/2013).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. března 2016JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 3. 2016, sp. zn. 26 Nd 16/2016, ECLI:CZ:NS:2016:26.ND.16.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies