32 Cdo 1199/2016

26. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 19
  • OSŘ - § 107 odst. 5
  • OSŘ - § 243b
  • NOZ - § 23

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobkyně Wüstenrot hypoteční banky a. s., se sídlem v Praze 4, Na hřebenech II 1718/8, identifikační číslo osoby 26747154, zastoupené Mgr. Martinem Zikmundem, advokátem se sídlem v Plzni, Šafaříkovy sady 2455/5, proti žalovanému A. S., o zaplacení částky 437 116 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 9 C 112/2014, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2014, č. j. 30 Co 478/2014-51, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 13. 10. 2014, č. j. 9 C 112/2014-41, kterým Okresní soud v Nymburce zamítl žádost žalovaného o osvobození od soudních poplatků za odvolání podané proti rozsudku tohoto soudu ze dne 26. 6. 2014, č. j. 9 C 112/2014-17.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dne 23. 2. 2015 dovolání.

Po podání dovolání žalovaný dne 11. 1. 2016 zemřel.

Z ustanovení § 103 a § 104 odst. 1 věty první a ustanovení § 243b občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) vyplývá, že v dovolacím řízení přihlíží dovolací soud k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení); jde-li o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, dovolací řízení zastaví.

Podle ustanovení § 107 o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat (odstavec 1 věta první). Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, ti, kteří vstoupili do práva nebo povinnosti, o něž v řízení jde (odstavec 2). Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví (odstavec 5).

Podle ustanovení § 19 o. s. ř. způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má právní osobnost; jinak jen ten, komu ji zákon přiznává.

Z ustanovení § 23 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyplývá, že člověk má právní osobnost od narození až do smrti.

Podle zjištění dovolacího soudu bylo řízení o pozůstalosti po zemřelém A. S. usnesením Okresního soudu v Nymburce ze dne 3. 3. 2016, č. j. 24 D 76/2016-22, Nd 44/2016, podle ustanovení § 153 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zastaveno, neboť bylo zjištěno, že zůstavitel nezanechal žádný majetek. Usnesení nabylo právní moci dne 3. 3. 2016.

Vzhledem k tomu, že žalovaný A. S. nemá procesní(ho) nástupce ve smyslu ustanovení § 107 odst. 2 o. s. ř., Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243b a § 107 odst. 5 o. s. ř.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243c odst. 3, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. b) o. s. ř.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 4. 2016

JUDr. Hana G a j d z i o k o v á


předsedkyně senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. 32 Cdo 1199/2016, ECLI:CZ:NS:2016:32.CDO.1199.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies