32 Nd 305/2015

26. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 12 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobce J. Š., proti žalovanému Mgr. Kamilu Košinovi, soudnímu exekutorovi se sídlem ve Zdíkově č. p. 79, PSČ 384 72, identifikační číslo osoby 43876439, zastoupenému JUDr. Igorem Nitrianským, advokátem se sídlem v Prachaticích, Kostelní náměstí 16, PSČ 383 01, o odškodnění 1 800 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn 5 C 156/2014, o návrhu žalobce na delegaci vhodnou, takto:


Věc vedená u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn 5 C 156/2014 se nepřikazuje Okresnímu soudu v Litoměřicích.


Odůvodnění:


Žalobce se žalobou podanou u Okresního soudu v Litoměřicích domáhal po žalovaném zaplacení částky 1 800 000 Kč jako odškodnění za újmu způsobenou mu vydáním exekučního příkazu. Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 6. 1. 2014, č. j. 7 C 215/2013-49, vyslovil svoji místní nepříslušnost a postoupil věc Okresnímu soudu v Prachaticích jako soudu místně příslušnému. Žalobce v podání ze dne 3. 2. 2014 upřesněném na výzvu soudu podáním ze dne 10. 9. 2015 navrhl, aby věc byla přikázána Okresnímu soudu v Litoměřicích, a to z důvodu jeho současného zdravotního stavu, vzhledem k němuž by cestu do Prachatic nezvládl. V prvním z uvedených podání odkázal na lékařskou zprávu o průběhu hospitalizace, vystavenou dne 24. 6. 2013.

Žalovaný se k tomuto návrhu vyjádřil tak, že jej neshledává důvodným a s přikázáním věci Okresnímu soudu v Litoměřicích nesouhlasí.

Podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu může být přikázána věc jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudů a soudce stanoví zákon (článek 38 Listiny základních práv a svobod), a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci. Není přitom vyloučeno přihlédnutí k mimořádným poměrům účastníků řízení, k obtížím, s nimiž je pro ně spojeno dosažení místně příslušného soudu apod., avšak při úvaze, do jaké míry je vhodné vyhovět návrhu opřenému o takové důvody, je třeba stejně pečlivě posuzovat, zda delegováním věci jinému soudu nedojde pouze k tomu, že se obdobným způsobem ztíží postavení druhého účastníka. Jinými slovy řečeno důvody pro odnětí věci příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně opodstatňovaly průlom do tohoto ústavního principu (srov. k tomu dílo Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 72, nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000, uveřejněný pod číslem 172/2001 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, a z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu např. usnesení ze dne 18. 1. 2010, sp. zn. 4 Nd 417/2009, ze dne 26. 9. 2012, sp. zn. 32 Nd 289/2012, ze dne 17. 2. 2014, sp. zn. 32 Nd 347/2013, a ze dne 23. 6. 2014, sp. zn. 32 Nd 168/2014, která jsou veřejnosti dostupná na http://www.nsoud.cz).

Protože z lékařské zprávy, na niž se žalobce odvolává, nevyplývá poznatek o jeho současném zdravotním stavu, Nejvyšší soud jej přípisem ze dne 15. 1. 2016 vyzval, aby sdělil, zda na návrhu a jeho důvodech trvá, a v kladném případě aby předložil potvrzení lékaře o tom, že vzhledem k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu by pro něj byla cesta z místa jeho bydliště do Prachatic riskantní, popřípadě značně zatěžující či z jiného vážného důvodu nevhodná. Žalobce na tuto výzvu, jež mu byla doručena dne 19. 1. 2016 vhozením do jeho domovní schránky (§ 50 odst. 1 o. s. ř.), ve stanovené třítýdenní lhůtě nereagoval a neučinil tak ani později.

Protože žalobce neosvědčil důvody, jež by opodstatňovaly přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, Nejvyšší soud jeho návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Litoměřicích nevyhověl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. dubna 2016

JUDr. Pavel Příhoda


předseda senátu
Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. 32 Nd 305/2015, ECLI:CZ:NS:2016:32.ND.305.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies