23 Nd 59/2016

30. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 14 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Kateřiny Hornochové ve věci žalobce Prof. Dr. Z. S., CSc., proti žalovanému Ing. M. H., CSc., o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 10/2013, o námitce podjatosti, takto:


Soudci senátu 1 Co a 3 Co Vrchního soudu v Praze JUDr. Karel Podolka, JUDr. Milena Opatrná a JUDr. Jitka Horová nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 10/2013.


Odůvodnění:


Žalobce podal odvolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. ledna 2014, č. j. 37 C 10/2013-149. Svými podáními ze dne 7. ledna 2015 a 24. ledna 2015 žalobce vznesl námitku podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze.Námitku podjatosti žalobce odůvodnil tím, že se jedná v daném případě mimo personální podjatost i o tzv. „plošnou podjatost“ vztahující se plošně na soudce Vrchního soudu v Praze v důsledku „prolamování § 367 Tr. z. ve vztahu k probíhající trestné činnosti dle § 172 odst. 3 Tr. z.“ a dále v souvislosti s jiným řízením obdobného předmětu vedeným u Městského soudu v Praze a posléze i Vrchního soudu v Praze v polovině devadesátých let, které sice nesouvisí přímo se žalobcem, ovšem dle žalobcova mínění může mít vliv na rozhodování v dané věci.

Vrchní soud v Praze předložil námitku podjatosti Nejvyššímu soudu spolu se spisem Městského soudu v Praze sp. zn. 37 C 10/2013 a s písemným vyjádřením dotčených soudců senátu 1 Co a 3 Co, jimž podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze přísluší projednávání a rozhodnutí dané věci.

Soudci JUDr. Karel Podolka, JUDr. Milena Opatrná a JUDr. Jitka Horová ve svém vyjádření uvedli, že k projednávané věci sp. zn. 3 Co 154/2014, ani k účastníkům řízení nemají žádný vztah a nejsou jim známy okolnosti, které by je vylučovaly z projednávání a rozhodnutí věci.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Z vyjádření dotčených soudců a ani z obsahu spisu se nepodávají žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu důvod pochybovat o nepodjatosti jmenovaných soudců senátu 1 Co a 3 Co Vrchního soudu v Praze, a žalobce ani neuvádí žádné relevantní skutečnosti, z nichž by bylo možno usuzovat na existenci zákonem předvídaných důvodů vylučujících uvedené soudce z projednání a rozhodnutí ve věci.

Závěr o podjatosti shora uvedených soudců by se musel opírat zejména o existenci jejich vlastního konkrétně definovatelného vztahu k předmětu řízení, a to s ohledem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům.

Rozhodnutí o vyloučení soudce podle § 14 o. s. ř. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Vzhledem k tomu, že soudce lze vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen ze zákonných důvodů, které mu brání věc projednat a rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě, a protože zákonné důvody k vyloučení jmenovaných soudců senátu Vrchního soudu v Praze z projednávání a rozhodování věci ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. nebyly zjištěny, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 30. 3. 2016JUDr. Pavel Horák, Ph.D.
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 23 Nd 59/2016, ECLI:CZ:NS:2016:23.ND.59.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies