29 NSCR 52/2016

31. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací), Insolvenční, Insolvenční (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241 odst. 1
  • OSŘ - § 241b odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka Ing. Jaromíra Bučka, narozeného 16. listopadu 1965, bytem v Ostravě - Hrabůvce, Horní 791/3, PSČ 700 30, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS 22049/2014, o insolvenčním návrhu věřitelů 1/ OREA – INVEST s. r. o., se sídlem v Ostravě – Porubě, Svojsíkova 1596/2, PSČ 708 00, identifikační číslo osoby 25842480, 2/ ACTIVE MONEY a. s., se sídlem v Ostravě - Moravská Ostrava, Čs. legií 885/11, PSČ 702 00, identifikační číslo osoby 27825612, zastoupených JUDr. Pavlem Nastisem, advokátem, se sídlem v Ostravě – Moravská Ostrava, Sokolská třída 936/21, PSČ 702 00, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. října 2015, č. j. KSOS 37 INS 22049/2014, 3 VSOL 801/2015-A-48, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í:


Usnesením ze dne 6. května 2015, č. j. KSOS 37 INS 22049/2014-A-22, Krajský soud v Ostravě (dále jen „insolvenční soud“) [mimo jiné] zjistil úpadek dlužníka Ing. Jaromíra Bučka (bod I. výroku).

Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužníka usnesením ze dne 13. října 2015, č. j. KSOS 37 INS 22049/2014, 3 VSOL 801/2015-A-48, potvrdil rozhodnutí insolvenčního soudu v bodu I. výroku.

Dne 21. ledna 2016 došlo insolvenčnímu soudu podání dlužníka označené jako „odvolání“, které je podle svého obsahu dovoláním proti shora označenému usnesení odvolacího soudu (dovolací argumentace se totiž soustřeďuje výhradně proti pohledávkám obou navrhujících věřitelů).

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“), insolvenční soud ho usnesením ze dne 27. ledna 2016, č. j. KSOS 37 INS 22049/2014-B-19, doručeným dovolateli zvlášť dne 3. února 2016 (srov. doručenku k č. l. B-19) vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 15 dnů ode dne doručení usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti.

Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 31. března 2016

Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2016, sp. zn. 29 NSCR 52/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.NSCR.52.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies