29 Cdo 929/2016

30. 03. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • SoudP - § 9 odst. 1
  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 243c odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně NLB Factoring, a. s. "v likvidaci", se sídlem v Ostravě, Gorkého 3037/2, PSČ 702 00, identifikační číslo osoby 47677881, proti žalovaným 1) CZECH DISTRIBUTION LOGISTIC a. s., se sídlem v Praze 9, Poděbradská 786/65a, PSČ 198 00, identifikační číslo osoby 25666339, a 2) M. Č., zastoupenému Mgr. Magdalénou Poncza, advokátkou, se sídlem v Ostravě, Českobratrská 1403/2, PSČ 702 00, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 32 Cm 291/2010, o dovolání druhého žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. března 2015, č. j. 7 Cmo 1/2014-348, ve znění usnesení ze dne 23. července 2015, č. j. 7 Cmo 1/2014-366, takto:


I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:


Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 16. října 2013, č. j. 32 Cm 291/2010-295, jímž Krajský soud v Ostravě – odkazuje na ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích – zastavil řízení o odvolání druhého žalovaného proti rozsudku téhož soudu ze dne 22. září 2011, č. j. 32 Cm 291/2010-196 (výrok I.), a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II.).

Odvolací soud – ve shodě se soudem prvního stupně – uzavřel, že nezaplatil-li druhý žalovaný (ani poté, kdy nabylo právní moci usnesení soudu prvního stupně ze dne 2. května 2014, č. j. 32 Cm 291/2010-321, kterým nebylo druhému žalovanému v odvolacím řízení přiznáno osvobození od soudního poplatku) soudní poplatek za odvolání, nebylo možné v odvolacím řízení (ve vztahu k druhému žalovanému) pokračovat a řízení muselo být podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastaveno.

Dovolání druhého žalovaného proti usnesení odvolacího soudu, jež může být přípustné jen podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.

Učinil tak proto, že dovolatelem zpochybněné právní posouzení věci odvolacím soudem zcela odpovídá závěrům, jež Nejvyšší soud zformuloval v usneseních ze dne 17. července 2013, sp. zn. 29 Cdo 1301/2013 (uveřejněném pod číslem 99/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), a ze dne 29. ledna 2014, sp. zn. 29 Cdo 4239/2013 (uveřejněném pod číslem 49/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), a k nimž se následně přihlásil v usnesení ze dne 29. dubna 2014, sp. zn. 29 Cdo 3632/2013 (uveřejněném pod číslem 96/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). V nich Nejvyšší soud uzavřel, že pravomocným usnesením, jímž zamítne žádost účastníka o přiznání osvobození od soudních poplatků, je soud vázán (§ 170 odst. 1 o. s. ř.) a později podané (nové) žádosti téhož účastníka o přiznání osvobození od soudních poplatků může soud vyhovět jen tehdy, změní-li se u účastníka (žadatele) poměry, z nichž soud vycházel v původním (zamítavém) rozhodnutí pro účely právního posouzení původní žádosti. Proto v situaci, kdy účastník řízení poté, kdy jeho návrhu na přiznání osvobození od soudních poplatků nebylo vyhověno, „nový“ návrh na přiznání osvobození od soudních poplatků nepodá a ani netvrdí, že by v jeho poměrech nastala změna, která by měla (mohla mít) vliv na jeho schopnost soudní poplatek za odvolání uhradit, nelze odvolacímu soudu, který potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně zastavil řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích (proto, že účastník ani přes výzvu a poučení o následcích nezaplacení soudní poplatek neuhradil), v tomto směru nic vytknout.

Jinak řečeno, platí, že nezmění-li se u účastníka (žadatele) poměry, ze kterých soud vycházel v usnesení, jímž zamítl jeho žádost o osvobození od soudních poplatků, nemůže účastník důvodně uplatnit obranu proti (následnému) usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, založenou na argumentaci, že předpoklady pro přiznání osvobození od soudních poplatků splňuje.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z bodu 2., části první, článku II zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. 3. 2016

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 29 Cdo 929/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.929.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies