25 Cdo 5320/2015

26. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 241 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobce Ing. P. C., proti žalovanému Statutárnímu městu Ostrava - Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, IČO 00845451, o zaplacení 418.540 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 17 C 18/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 6. 2015, č. j. 57 Co 395/2014-151, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 19. 6. 2015, č. j. 57 Co 395/2014-151, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 26. 3. 2014, č. j. 17 C 18/2012-95, ve znění opravného usnesení ze dne 10. 4. 2014, č. j. 17 C 18/2012-101, jímž byla zamítnuta žaloba o náhradu škody na zdraví způsobené žalobci při úrazu na neuklizeném chodníku ve vlastnictví žalovaného.

Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním doručeným okresnímu soudu dne 22. 9. 2015, jež bylo sepsáno bez povinného zastoupení advokátem.

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 7. 10. 2015, č. j. 17 C 18/2012-172, žalobce vyzval k odstranění vad dovolání a dále jej poučil, že dovolání musí být sepsáno advokátem a musí být předložena plná moc udělená advokátu pro zastupování v dovolacím řízení, a že nebude-li tato podmínka řízení ve stanovené lhůtě splněna, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel byl též poučen, že splňuje-li předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, může požádat o ustanovení zástupce. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 29. 10. 2015, poslední den lhůty soudem určené pak připadl na 5. 11. 2015. Dovolatel však nedostatek povinného zastoupení ve stanovené sedmidenní lhůtě k tomu určené neodstranil.

Absence povinného zastoupení dovolatele advokátem je nedostatkem podmínky řízení, jež nebyla ani dodatečně odstraněna ve lhůtě k tomu stanovené. Nejvyšší soud proto dovolací řízení v souladu s § 243c odst. 3, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř. zastavil.

Pro úplnost lze dodat, že Ústavní soud již v usnesení ve věci sp. zn. Pl. ÚS 43/2000 ze dne 14. 9. 2000 a v celé řadě dalších rozhodnutí dospěl k závěru, že institut povinného zastoupení advokátem v některých typech soudního řízení (včetně řízení o dovolání) není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.)

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. dubna 2016JUDr. Robert Waltr

předseda senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. 25 Cdo 5320/2015, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.5320.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies