25 Cdo 615/2016

26. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241 odst. 1
  • OSŘ - § 138 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobce M. V., proti žalované V. B., zastoupené JUDr. Jarmilou Cindrovou, advokátkou se sídlem Ústí nad Orlicí, Mistra Jaroslava Kociana 38, o zaplacení 25.300 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. Nc 5623/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 30. 9. 2015, č. j. 27 Co 473/2015-79, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Žalobce svým podáním doručeným Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku dne 3. 10. 2014 navrhl uložení povinnosti žalované vyplatit mu částku 25.300 Kč s příslušenstvím a zároveň požádal soud o osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce. Usnesením Krajské soudu v Ostravě ze dne 26. 2. 2015, č. j. 57 Co 5/2015-28, bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 12. 11. 2014, č. j. 116 C 104/2014-9, o vyslovení místní nepříslušnosti a postoupení věci Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí.

Usnesením ze dne 22. 6. 2015, č. j. Nc 5623/2015-47, Okresní soud v Ústí nad Orlicí nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a neustanovil mu zástupce k ochraně jeho zájmů. Okresní soud žalobce vyzval k prokázání osobních, majetkových a výdělkových poměrů, žalobce na výzvu nereagoval, zaslané prohlášení nepředložil ani jiným způsobem věrohodně nedoložil své majetkové a příjmové poměry. V odvolacím řízení pak žalobce předložil prohlášení o majetkových poměrech, ve kterých proškrtal všechny kolonky a formulář podepsal. Odvolací soud se tedy ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že žalobce věrohodným způsobem neprokázal rozhodné okolnosti podstatné pro posouzení jeho žádosti, nesplnil tedy podmínky pro osvobození od soudních poplatků, a nemohlo tedy být ani vyhověno jeho žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Proti uvedenému usnesení podal žalobce – nezastoupen advokátem – dovolání. Okresní soud v Ústí nad Orlicí vyzval žalobce k doložení zastoupení advokátem. Žalobce reagoval přípisem, v němž zopakoval své námitky proti postupu soudů ve Frýdku-Místku i Ústí nad Orlicí, namítal nesprávný úřední postup a zaslaný formulář považoval za splňující podmínky prokázání majetkových a příjmových poměrů.

Podle § 138 odst. 1 o. s. ř. může na návrh předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Podle § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2).

Otázku, zda jsou splněny předpoklady ustanovení advokáta zástupcem pro řízení o dovolání proti uvedenému usnesení odvolacího soudu, zhodnotí přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2014, sp. zn. 29 NSČR 82/2014, a usnesení ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015).

V daném případě Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro to, aby byl dovolateli ustanoven zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, neboť dovolatel zjevně zneužívá institut osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení a tvrzené právo uplatňuje zřejmě bezúspěšně.

O zřejmě bezúspěšné uplatňování práva jde ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. zpravidla tehdy, je-li již ze samotných údajů (tvrzení) účastníka, z toho, co je soudu známo z obsahu spisu, z jiné úřední činnosti nebo z toho, co je obecně známo, bez dalšího nepochybné, že požadavku účastníka nemůže být vyhověno. O zřejmě bezúspěšné uplatňování (řádného nebo mimořádného) opravného prostředku pak jde zejména tehdy, jestliže byl podán opožděně, osobou, která k němu není (subjektivně) oprávněna, nebo je objektivně nepřípustný, nebo jestliže (s přihlédnutím ke všemu, co je soudu známo) je bez dalšího nepochybné, že opravný prostředek nemůže být úspěšný (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, uveřejněné pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

V dané věci dovolatel požádal o osvobození od soudních poplatků, aniž vůbec tvrdil, že jeho majetkové poměry mu neumožňují uplatňovat nebo bránit své právo u soudu. Ačkoli soud prvního stupně dovolatele poučil, jaké údaje jsou pro posouzení jeho žádosti nezbytné a zaslal mu formulář prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, dovolatel na tuto výzvu nijak nereagoval a v odvolacím řízení zaslal soudu formulář prakticky nevyplněný, pouze podepsaný. Dovolací soud se proto při posuzování otázky oprávněnosti žádosti žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení plně ztotožňuje s odůvodněním usnesení odvolacího soudu, v tom, že dovolatel řádně a věrohodně nedoložil své majetkové poměry. Nejsou pro to splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, jež lze přiznat toliko výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody. Jelikož nejsou splněny předpoklady, aby byl dovolatel osvobozen od soudních poplatků, nelze mu ani ustanovit zástupce pro dovolací řízení.

V situaci, kdy není splněna podmínka povinného zastoupení dovolatele podle ustanovení § 241 o. s. ř. a není ani důvod ustanovit dovolateli zástupce pro řízení o dovolání, Nejvyšší soud podle § 241b odst. 2, § 243f odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. dubna 2016JUDr. Robert Waltr

předseda senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. 25 Cdo 615/2016, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.615.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies