22 Nd 53/2016

26. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., v exekuční věci oprávněného Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, IČO 63284383, se sídlem v Prachaticích, Žíchovec 17, proti povinné Z. K., pro 58 482 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 15 EXE 2378/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 15 EXE 2378/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Prachaticích.

Odůvodnění:


Soudní exekutor Mgr. Kamil Košina, Exekutorský úřad Prachatice, se sídlem ve Zdíkově 79, požádal dne 10. srpna 2015 Okresní soud ve Znojmě o pověření k provedení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněného ve výši 58 482 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud ve Znojmě usnesením ze dne 12. ledna 2016, č. j. 15 EXE 2378/2015-64, vyslovil svou místní nepříslušnost a předložil věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2000 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V předmětné věci je vedeno řízení o návrhu na nařízeníexekucek uspokojení pohledávek oprávněného za povinnou v celkové výši 58 482 Kč s příslušenstvím.

Z odůvodnění usnesení Okresního soudu ve Znojmě ze dne 12. ledna 2016, č. j. 15 EXE 2378/2015-64, vyplývá, že povinná je státním občanem Slovenské republiky a pobyt na území České republiky na adrese O. měla podle centrální evidence obyvatel přihlášený do 1. dubna 1996. V současné době povinná žije, pracuje a bydlí v Rakouské republice.

Podle § 45 odst. 2 exekučníhořádu, místně příslušným exekučnímsoudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 (publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013; toto a další níže uvedená rozhodnutí jsou veřejnosti k dispozici na internetových stránkách Nejvyššího soudu - www.nsoud.cz) vyložil, že skutečnost, zda povinný máexekučněpostižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízeníexekucesoudnímexekutoremzajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutorav rámci prováděníexekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřenímexekutorajejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti řízení.

V daném případě je zřejmé, že nelze určit soud povinné ve smyslu § 45 odst. 2 exekučníhořádu, neboť povinná nemá místo trvalého pobytu na území České republiky, ani zde nepobývá, a není ani známo místo, zda a kde má nějaký majetek postižitelný exekucí.

Protože jsou splněny předpoklady uvedené v § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne soud, v jehož obvodu je sídlo exekutora, který má být podle návrhu oprávněného pověřen provedením exekuce (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. dubna 2016Mgr. David Havlík

předseda senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. 22 Nd 53/2016, ECLI:CZ:NS:2016:22.ND.53.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies