29 NSCR 84/2016

28. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací), Insolvenční, Insolvenční (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241
  • OSŘ - § 241b odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka Zdeňka Plachého, narozeného 16. května 1959, bytem v Českých Budějovicích, U Tří lvů 299/14, PSČ 370 01, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 26 INS 13745/2012, o námitce podjatosti insolvenčního správce, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. prosince 2015, č. j. KSCB 26 INS 13745/2012, 1 VSPH 2417/2015-B-91, takto:
Dovolací řízení se zastavuje.O d ů v o d n ě n í:
Usnesením ze dne 11. listopadu 2015, č. j. KSCB 26 INS 13745/2012-B-85 Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen „insolvenční soud“) rozhodl, že insolvenční správce JUDr. Jiří Švihla, není vyloučen z insolvenčního řízení dlužníka Zdeňka Plachého, narozeného 16. května 1959, bytem v Českých Budějovicích, U Tří lvů 299/14, PSČ 370 01 (dále jen „dlužník“), vedeného u insolvenčního soudu pod sp. zn. KSCB 26 INS 13745/2012.

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením k odvolání dlužníka potvrdil rozhodnutí insolvenčního soudu.

Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (č. l. B-104).

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o. s. ř.“), insolvenční soud ho usnesením ze dne 21. března 2016, č. j. KSCB 26 INS 13745/2012-B-105, doručeným dovolateli zvlášť dne 29. března 2016 (srov. doručenku u č. l. B-105) vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 15 dnů ode dne doručení usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě ani později, Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. dubna 2016

Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu


Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 29 NSCR 84/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.NSCR.84.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies