29 NSCR 72/2016

28. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací), Insolvenční, Insolvenční (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241a odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka HEAVY MACHINERY SERVICES a. s., se sídlem v Českých Velenicích, Jana Pernera 159, PSČ 378 10, identifikační číslo osoby 46711201, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 27 INS 29347/2013, o návrhu na zrušení usnesení schůze věřitelů, o dovolání věřitele č. 302 PALM PARTNERS LTD., se sídlem Rue de la Perle, Global Gateway 8, Providence, Mahe, Seychely, registrační číslo 121160, zastoupeného Mgr. Tomášem Dvořáčkem, advokátem, se sídlem v Praze 8, Sokolovská 32/22, PSČ 186 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. září 2015, č. j. KSCB 27 INS 29347/2013, 1 VSPH 2500/2014-B-153, takto:


Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í:


Usnesením ze dne 14. července 2014, č. j. KSCB 27 INS 29347/2013-B-59, Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen „insolvenční soud“) zamítl „návrh, aby rozhodl o hlasovacích právech věřitelů č. 281 Technosys a. s. a č. 308 STASIS SYSTÉM a. s. tak, že jim nepřiznává hlasovací práva“, a dále „návrhy“, aby zrušil usnesení schůze věřitelů o zvolení pouze tříčlenného věřitelského výboru, o volbě věřitelského výboru a o neodebrání přednostního práva dlužníku sestavit reorganizační plán.

K odvolání věřitelů Všeobecné úvěrové banky, a. s., (dále jen „VÚB, a. s.“) a Lankwitzer ČR, spol. s r. o., Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím odmítl odvolání VÚB, a. s. proti části výroku, kterým insolvenční soud zamítl návrh, aby rozhodl o hlasovacích právech věřitelů (první výrok), jinak rozhodnutí zrušil (druhý výrok).

Proti usnesení odvolacího soudu (výslovně proti jeho druhému výroku) podal věřitel č. 302 PALM PARTNERS LTD. dovolání, cituje ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), namítaje nesprávné právní posouzení věci a požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Podle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. je obligatorní náležitostí dovolání požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. ř. (či jeho části).

K vymezení přípustnosti dovolání srov. především usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dostupné i na webových stránkách Nejvyššího soudu. Srov. ostatně též usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14, a ze dne 24. června 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/14 (dostupná na webových stránkách Ústavního soudu).

Z dovolání (posuzováno podle jeho obsahu) se údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.) nepodává a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat.

K doplnění dovolání ze dne 12. února 2016, které dovolatel učinil po uplynutí lhůty pro podání dovolání (§ 241b odst. 3 o. s. ř.), přitom nelze přihlédnout.

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 věty první a § 243f odst. 2 o. s. ř., odmítl, když dovolání trpí vadami, jež nebyly ve lhůtě odstraněny, a pro tento nedostatek nelze v dovolacím řízení pokračovat.

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. dubna 2016

Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu
Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 29 NSCR 72/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.NSCR.72.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies