30 Cdo 766/2016

20. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci umístěné R. D., o vyslovení přípustnosti převzetí do zdravotního ústavu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8, pod sp. zn. 19 L 2131/2015, o dovolání R. D. proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. října 2015, č. j. 69 Co 376/2015-17, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):Obvodní soud pro Prahu 8 (dále též „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 2. září 2015, č. j. 19 L 2131/2015-3, výrokem I. zahájil řízení o vyslovení přípustnosti převzetí R. D. do zdravotního ústavu podle ustanovení § 76 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „z.ř.s.“) na základě oznámení Psychiatrické nemocnice Praha 8 – Bohnice, že dne 1. 9. 2015 převzala do péče umístěného člověka bez jeho písemného souhlasu a výrokem II. ustanovil opatrovníkem umístěné pro toto řízení advokátku JUDr. Evu Hanzelkovou, se sídlem v Praze 7, U Průhonu 466/22.Poté usnesením ze dne 7. září 2015, č. j. 19 L 2131/2015-8, vyslovil, že převzetí R. D. do zdravotního ústavu Psychiatrické nemocnice v Praze 8 – Bohnicích je v souladu se zákonnými důvody a že tyto důvody trvají nadále. Soud prvního stupně v odůvodnění písemného vyhotovení svého rozhodnutí uvedl, že z písemného vyjádření nemocnice, výpovědi ošetřujícího lékaře a umístěné vyplynulo, že umístěná byla přivezena do nemocnice rychlou zdravotní pomocí na podnět PČR pro bludnou produkci a psychotický stav, kdy chtěla nahlásit stalkera, přičemž mluvila nesmysly, následně byla agresivní a vyhrožovala sebevraždou. Jde o opakovanou hospitalizaci umístěné, která trpí organickou poruchou s bludy (podobná schizofrenii), je nebezpečná své osobě i okolí pro nepredikovatelné jednání pod vlivem psychotického prožívání. Soud dospěl k závěru, že v daném případě byly splněny podmínky ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zák. č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách.

K odvolání umístěné Městský soud v Praze usnesením ze dne 5. října 2015, č. j. 69 Co 376/2015-17, usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 219 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) potvrdil.

Obvodní soud pro Prahu 8 usnesením ze dne 21. října 2015, č. j. 19 L 2131/2015-21, zastavil řízení a rozhodl o náhradě nákladů řízení. V odůvodnění uvedl, že Psychiatrická nemocnice Bohnice oznámila soudu, že umístěná, která byla přijata k hospitalizaci dne 1. 9. 2015 bez svého souhlasu, podepsala dne 16. 10. 2015 souhlas s hospitalizací. Odpadl tak důvod, aby bylo v detenčním řízení umístěné pokračováno (§ 16 z.ř.s.).

Dne 13. listopadu 2015 podala R. D. vlastnoručně sepsané blanketní dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. října 2015, č. j. 69 Co 376/2015-17, s tím, že bude následně doplněno právní zástupkyní o podstatné náležitosti. Podáním ze dne 27. listopadu 2015 však oznámila JUDr. Eva Hanzelková soudu, že nemá s paní R. D. sjednanou dohodu o právním zastoupení a ani nepřevzala plnou moc k jejímu zastupování ve věci dovolání. Skutečnost, že nebude paní D. zastupovat, jí sdělila doporučeným dopisem.

Obvodní soud pro Prahu 8 poté vyzval usnesením ze dne 3. prosince 2015, č. j. 19 L 2131/2015-27, paní R. D., aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím ve lhůtě 15 dnů podala řádné dovolání s poučením, že pokud tak neučiní, dovolací soud řízení zastaví. Usnesení bylo doručeno paní D. dne 8. ledna 2016, nedostatek povinného zastoupení však ve stanovené lhůtě nebyl odstraněn. Paní D. pouze v podání doručeném soudu až dne 29. března 2016 (na poštu bylo podáno dne 24. března 2016) požádala o ustanovení právního zástupce (t.j. po uplynutí lhůt podle § 241b odst. 3 o.s.ř.).

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř., účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Podle § 241b odst. 3 o.s.ř., dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. dubna 2016JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2016, sp. zn. 30 Cdo 766/2016, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.766.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies