11 Tcu 30/2016

26. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • 269/1994 Sb. - § 4a odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud projednal dne 26. 4. 2016 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky P. CH., rozsudkem Zemského soudu Deggendorf, Spolková republika Německo, ze dne 20. 8. 2012, sp. zn. 1 KLs 4 Js 2714/12, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.Odůvodnění:


Rozsudkem Zemského soudu Deggendorf, Spolková republika Německo, ze dne 20. 8. 2012, sp. zn. 1 KLs 4 Js 2714/12, který nabyl právní moci dne 28. 8. 2012, byl P. Ch. uznán vinným trestným činem přechovávání cizí věci jako člen organizované zločinecké skupiny, podle německého trestního zákona, a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků a 6 (šesti) měsíců.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu P. Ch. spáchal trestnou činnost v podstatě tím, že v úmyslu zajistit si účastí na trestné činnosti nikoli přechodný zdroj příjmů, připojil se nejpozději v únoru 2007 ke skupině pachatelů, operující z České republiky, která odcizovala resp. nechávala odcizovat luxusní vozidla koncernu VAG, firem BMW a Porsche, jakož i dalších značek, a to v České republice, Německu, Rakousku a dalších evropských státech, opatřovala je novou identitou a prodávala je dál zájemcům, částečně také na objednávku. Za tím účelem byla na základě společné dohody zjišťována umístění drahých vozidel a nepodezřelá identifikační čísla jiných vozidel (FIN), vozidla odcizována při překonání imobilizéru, převážena do České republiky do úkrytů a tam mechanicky na požadovaných místech podle typu vozidla opatřována patřičnými a výrobcem pro jiné vozidlo zadanými identifikačními čísly vozidla. Za tím účelem byly prováděny prostřednictvím hardwaru a softwaru zásahy do palubní elektroniky a přeprogramováván nový FIN vozidel, taktéž byla překonávána elektronická bezpečnostní opatření a naprogramovávány nové klíče od vozidel. Vozidla byla opatřována pozměněnými nebo falešnými zahraničními dokumenty, které deklarovaly dovoz do České republiky a propašování do ekonomického oběhu. Povolení byla prováděna na neexistující, nevědoucí osoby a předstírané firmy, takzvané „bílé koně“. S těmito údaji se vozidla podrobila technické kontrole u příslušných míst STK, které zadávají emisní a evidenční kontroly. Dokumenty od vozidla byly předkládány registračním úřadům při městských úřadech, které na základě pozměněných identifikačních dat vystavovaly nové dokumenty. Prodej osobních vozidel byl pak realizován taktéž za použití falešných osobních údajů a dokumentů. Členové organizované zločinecké skupiny byli vysoce specializovaní a pracovali v dělbě práce.

P. Ch. se na předmětné trestné činnosti podílel tím, že poskytoval úkryty pro vozidla, o nichž věděl, že jsou odcizená, obstarával FIN jiných vozidel a organizoval pašování vozidel do českého ekonomického oběhu, za což byl vyplácen buď pevnou částkou, částmi výtěžku nebo vozidly resp. jejich částmi.

Konkrétně byl odsouzen za jednání spočívající v tom, že poté, co v blíže nezjištěnou dobu na počátku roku 2010 vyjádřil zájemce o koupi v rámci setkání v T. zájem o obstarání vozidla typu BMW X5 u jiného člena organizované zločinecké skupiny, který byl kompetentní pro odbyt, a za tím účelem zaplatil zálohu ve výši 1.000 EUR, došlo v době od 20:00 hod. dne 13. 4. 2010 do 9:15 hod. dne 14. 4. 2010, z pozemku B. – C., H. S., K., k odcizení dosud neregistrovaného vozidla BMW X5, v hodnotě 52.700 EUR, které následně přepravili do České republiky. V souvislosti s odcizením předmětného vozidla byly následně odcizeny registrační značky z vozidla, stojícího na pozemku S., K. Následně P. Ch. v době od 22. 4. 2010 přepravil společně s dvěma dalšími členy organizované zločinecké skupiny uvedené BMW X5, na kterém byly připevněny odcizené registrační značky do nejméně dvou úkrytů v České republice, mj. do garáže jeho rodičů v T., kde zůstalo ukryto několik dnů a poté bylo pozměněno na základě přání nabyvatele vozidla FIN vozidla BMW X5. Za tímto účelem obstaral odsouzený na internetu FIN typově stejného vozidla a poté bylo číslo FIN v garáži v T. mechanickým způsobem pozměněno, vyroben francouzský technický průkaz a údajné dovozní dokumenty, které byly opatřeny razítky francouzské firmy „A. F.“. Tím mělo být vyvoláno zdání, že existují skutečné dokumenty k vozidlu, vystavené oprávněnou osobou.

Dne 18. 5. 2010 převezl odsouzený P. Ch. společně s dalším členem organizované zločinecké skupiny vozidlo s odcizenými registračními značkami k českému příslušnému místu STK v S. Zde se setkali s dalšími členy organizované zločinecké skupiny, kteří přezkušují vozidlo za použití fiktivní plné moci neexistující osoby a registrují je, jakož i nechávají provádět technické, emisní a evidenční kontroly. U Městského úřadu K. pak byly na jejich popud vystaveny „čisté“ dokumenty k vozidlu a toto registrováno jako dovezené z Francie. Jako dovozce byla uvedena neexistující osoba „M.“, která byla uvedena v údajné kupní smlouvě ze dne 19. 5. 2010, jako údajný kupující byl uveden zaměstnavatel nabyvatele vozidla. Protože nabyvatel chtěl vozidlo na leasing, převezl odsouzený P. Ch. a další člen organizované zločinecké skupiny vozidlo k třetí osobě v K. u P., kde byly vyhotoveny potřebné podklady, a dne 19. 5. 2010 dále do dílny v Č., kde další člen organizované zločinecké skupiny provedl elektronickou změnu idenfitikátorů vozidla. Přes elektronické rozhraní bylo vozidlo připojeno k počítači, kde bylo načteno originální číslo FIN, byl proveden zásah do palubní elektroniky a vozidlo nakonec opatřeno falešným FIN. Veškeré náklady, spojené s připravením vozidla BMW X5, nesl nabyvatel vozidla, u něhož pak toto bylo v P. dne 3. 8. 2010 zajištěno. Za svou činnost obdržel odsouzený P. Ch. 30.000 Kč (tj. cca 1.200 EUR).

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený P. Ch. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestných činů podílnictví podle § 214 tr. zákoníku, popř. krádeže podle § 205 tr. zákoníku, spáchaných členem organizované zločinecké skupiny). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se pro svůj finanční prospěch podílel na majetkové trestné činnosti, kterou byla způsobena na cizím majetku vysoká škoda. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována zejména tím, že se této dopustil jako člen organizované zločinecké skupiny, jakož i tím, že byla páchána velmi sofistikovaným způsobem. Z opisu z evidence Rejstříku trestů rovněž vyplynulo, že v minulosti byl pro majetkovou trestnou činnost odsouzen v České republice.Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení P. Ch. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. 4. 2016
JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. 11 Tcu 30/2016, ECLI:CZ:NS:2016:11.TCU.30.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies