4 Pzo 8/2015

07. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 265i odst. 1 písm. a)

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 7. 4. 2016 návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu podaný obviněným JUDr. M. D., v trestní věci vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 6 T 267/2014, a rozhodl podle analogie § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. takto:

Návrh obviněného JUDr. M. D. se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 9. 11. 2015 byl u Nejvyššího soudu podán obviněným JUDr. M. D. prostřednictvím jeho obhájce návrh, v němž se mj. domáhá přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a vydání usnesení, zda bylo jeho provedení v rozporu se zákonem, a to ve věci vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 6 T 267/2014.

Na tomto místě je předně třeba uvést, že jmenovaný v minulosti již obdobný návrh podal, a to ve stejné věci vedené v té době u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 6 T 144/2011. Nejvyšší soud tento návrh odmítl usnesením ze dne 30. 4. 2013 sp. zn. 4 Pzo 2/2013 podle analogie § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř., jako předčasně podaný.

V tomto usnesení mj. poukázal na znění ustanovení § 88 odst. 8 tr. ř., podle nějž v řízení před soudem předseda senátu soudu prvého stupně po pravomocném skončení věci informuje o nařízeném odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu osobu uvedenou v odstavci 2, pokud je známa. Informace obsahuje označení soudu, který vydal příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, délku trvání odposlechu a datum jeho ukončení. Součástí informace je poučení o právu podat ve lhůtě šesti měsíců ode dne doručení této informace Nejvyššímu soudu návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamutelekomunikačního provozu. Předseda senátu soudu prvního stupně podá informaci bezodkladně po pravomocném skončení věci.

Nejvyšší soud v něm též dále konstatoval, že z uvedeného ustanovení trestního řádu zcela jednoznačně vyplývá, že bez následného zaslání informace předsedou senátu soudu prvního stupně po pravomocném skončení věci, v níž byl vydán příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu osobě uvedené v § 88 odst. 2 tr. ř., nelze návrh na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu k Nejvyššímu soudu podat.

Jelikož závěrečná část spisu obviněného JUDr. M. D., vedená u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 6 T 267/2014, byla Nejvyššímu soudu postoupena až dne 21. 3. 2016 s dovoláním obviněného, bylo teprve poté možné přezkoumat, zda pro podání návrhu na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu byly splněny veškeré zákonem stanovené předpoklady.

Z uvedeného spisu bylo zjištěno, že rozsudkem Okresního soudu v Liberci ze dne 20. 1. 2015 sp. zn. 6 T 267/2014 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 11. 8. 2015 sp. zn. 55 To 133/2015 byl obviněný JUDr. M. D. uznán vinným skutkem pod bodem I., jenž byl posouzen jako trestný čin přijímání úplatku podle § 160 odst. 2, odst. 3 písm. b) zák. č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen tr. zák.) a skutkem pod bodem III., v němž byl spatřován trestný čin porušování služebních povinností podle § 288a odst. 2 tr. zák., ve znění pozdějších předpisů. Za tyto pak byl odsouzen podle § 160 odst. 3 a § 35 odst. 2 tr. zák. k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 let. Podle § 58 odst. 1 tr. zák. mu byl výkon tohoto trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 4 let. Dále mu byl podle § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 tr. zák. uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce ve státní správě a bezpečnostních sborech na dobu 6 let. Současně byl zrušen výrok o trestech uložených rozsudkem Okresního soudu v Liberci ze dne 4. 10. 2011 sp. zn. 6 T 144/2011 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 31. 1. 2013 sp. zn. 55 To 16/2012, jakož i další obsahově navazující rozhodnutí.

Uvedený trestní spis byl Okresnímu soudu v Liberci po provedeném odvolacím řízení vrácen dne 31. 8. 2015. Kromě celé řady ostatních úkonů, které byly v mezidobí u okresního soudu po pravomocném skončení věci učiněny a dokumentovány ve spise, však nedošlo k tomu, aby předseda senátu soudu prvního stupně postupoval podle § 88 odst. 8 tr. ř., tedy aby obviněného (odposlouchávanou osobu) o této skutečnosti informoval a mj. jej poučil o jeho právu podat v šestiměsíční lhůtě návrh k Nejvyššímu soudu na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu.

Jestliže obviněný přesto tento návrh prostřednictvím obhájce dne 9. 11. 2015 u Nejvyššího soudu podal, nezbývá než konstatovat, že nebyly splněny veškeré zákonem stanovené podmínky k tomu, aby mohlo být přezkumné řízení ve smyslu § 314l a násl. tr. ř. zahájeno a o návrhu obviněného rozhodnuto.

Vzhledem k výše uvedenému byl Nejvyšší soud opětovně nucen postupovat podle analogie legis a aplikovat ustanovení § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř., podle něhož Nejvyšší soud odmítá podané dovolání, dospěje-li k závěru, že není přípustné. Podaný návrh obviněného JUDr. M. D. pak podle tohoto ustanovení trestního řádu odmítnul.

To však neznamená, že podání nového návrhu obviněným je vyloučeno. Předseda senátu soudu prvního stupně je každopádně povinen obviněnému zaslat informační dopis ve smyslu § 88 odst. 8 tr. ř. a teprve od tohoto okamžiku obviněnému poběží šestiměsíční lhůta k jeho novému podání.

Pokud pak součástí podaného návrhu byly i požadavky další, jako např. aby Nejvyšší soud uložil soudům nižších stupňů, aby nepokračovaly v porušování zákona a práv a svobod obviněného a obnovily předchozí stav … atd., nelze než konstatovat, že takový návrh se s oprávněním Nejvyššího soudu v řízení o přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu míjí, a proto o něm nebylo rozhodováno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 7. 4. 2016


JUDr. František Hrabec
předseda senátu


Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 4. 2016, sp. zn. 4 Pzo 8/2015, ECLI:CZ:NS:2016:4.PZO.8.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies