20 Nd 100/2016

20. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 12 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Zbyňka Poledny ve věci navrhovatelky Z. D., v řízení o pozůstalosti zůstavitele J. B., zemřelého dne 2. února 2016, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 21 D 286/2016, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:


Věc vedená u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 21 D 286/2016 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soudu Brno-venkov usnesením ze dne 22. 2. 2016, č. j. 21 D 286/2016-3, zahájil řízení o pozůstalosti zůstavitele J. B., zemřelého dne 2. 2. 2016, naposledy bytem v H. u B. (§ 138 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, dále „z. ř. s.“), a k provedení úkonů v řízení o pozůstalosti pověřil soudním komisařem JUDr. Olgu Vitáskovou, notářku se sídlem v Brně, Masarykova 31.

Sestra zůstavitele Z. D. (dále „navrhovatelka“), jediná zákonná i závětní dědička po zůstaviteli, navrhla, aby věc vedená u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 21 D 286/2016 byla vzhledem k jejímu věku a zdravotnímu stavu (navrhovatelce je 90 let a je zcela imobilní) přikázána z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

Podle ustanovení § 98 odst. 1 z. ř. s. pro řízení o pozůstalosti je místně příslušný soud, v jehož obvodu

a) měl zůstavitel v době smrti evidováno místo trvalého pobytu v informačním systému evidence obyvatel podle jiného právního předpisu, popřípadě místo jiného pobytu evidované podle jiných právních předpisů,

b) měl zůstavitel naposledy bydliště, popřípadě, neměl-li bydliště nebo nelze-li bydliště zjistit, místo, kde se naposledy zdržoval, není-li dána příslušnost podle písmene a),

c) je zůstavitelův nemovitý majetek, není-li dána příslušnost podle písmene a) nebo b),
d) zůstavitel zemřel, není-li dána příslušnost podle písmene a), b) nebo c).

Podle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší a zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než místně příslušným soudem. Přitom je ale třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba – jako výjimku – vykládat restriktivně (k tomu srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2001, sp. zn. I. ÚS 144/2000). K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by tedy mělo docházet jen ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 o. s. ř.), po zvážení rozhodných skutečností dospěl k závěru, že v posuzovaném případě závažné důvody pro přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 2 dány jsou.

Z dosavadního průběhu řízení se podává, že zůstavitel u notářky JUDr. Olgy Vitáskové dne 27. 5. 2014 sepsal a uložil závěť, podle níž je navrhovatelka jedinou univerzální dědičkou veškerého majetku zůstavitele. Tato skutečnost ve spojení s úctyhodným věkem navrhovatelky a s jejími zdravotními problémy, v důsledku nichž je zcela imobilní, tvoří mimořádné důvody pro přijetí výjimky ze zásady zákonného soudce a místně příslušného soudu. Přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 2, tedy soudu v místě bydliště navrhovatelky, za uvedené situace umožní rychlejší a po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci s jedinou dědičkou po zůstaviteli, vůči které delegace věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř. zachovává potřebnou ohleduplnost.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. dubna 2016


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2016, sp. zn. 20 Nd 100/2016, ECLI:CZ:NS:2016:20.ND.100.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies