6 Tdo 502/2016

21. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Trestní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 265b odst. 1 písm. c)
  • TrŘ - § 265i odst. 1 písm. a)

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. 4. 2016 o dovolání, které podal obviněný R. B., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 10. 2015, sp. zn. 3 To 406/2015, jako soudu stížnostního v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 8 Nt 3038/2015, takto:


Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání o d m í t á .O d ů v o d n ě n í :


I.


1. Usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 20. 8. 2015, sp. zn. 8 Nt 3038/2015, byla R. B. (dále též „dovolatel“) podle § 325 odst. 1 tr. ř. (a contrario) zamítnuta žádost o přerušení výkonu trestu odnětí svobody společně vykonávaného na podkladě rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. 8. 2013, sp. zn. 8 T 20/2011, a rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 9. 7. 2014, sp. zn. 73 T 80/2014.

2. O stížnosti, kterou proti tomuto usnesení podal dovolatel, rozhodl v druhém stupni Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 26. 10. 2015, sp. zn. 3 To 406/2015, jímž podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. tuto stížnost zamítl.

3. Proti citovanému usnesení Krajského soudu v Ostravě a také uvedenému usnesení Okresního soudu v Karviné podal odsouzený R. B. dovolání, přičemž uplatnil dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. c), g) tr. ř.

4. V odůvodnění svého mimořádného opravného prostředku uvedl (stručně shrnuto), že nesouhlasí s oběma ve věci vydanými rozhodnutími. Popsal průběh celého řízení od podání žádosti o odklad výkonu trestu dne 3. 4. 2014 a připomněl, že již při nástupu trestu mělo být přezkoumáno, zda byly splněny podmínky pro nepovolení odkladu nástupu jeho trestu, zejména, zda mu byla věznice schopna poskytnout dostatečně kvalifikované lékařské ošetření. Dovolatel dále vylíčil svůj tíživý zdravotní stav a upozornil, že soud si v rámci řízení měl nechat vypracovat znalecký posudek z oboru zdravotnictví k posouzení jeho zdravotního stavu, případně k tomu, zda je vězeňská služba schopna mu poskytnout odpovídající lékařskou péči. Oddalováním možného lékařského zákroku pak podle něj dochází ke zhoršení jeho zdravotního stavu. Trest odnětí svobody s ohledem na jeho zdravotní stav postrádá svou preventivní i represivní funkci.

5. Dovolatel proto navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 10. 2015, sp. zn. 3 To 406/2015, a usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 20. 8. 2015, sp. zn. 8 Nt 3038/2015, a věc přikázal Krajskému soudu v Ostravě k novému projednání a rozhodnutí.

6. K tomuto dovolání se vyjádřil státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství. Uvedl, že vzhledem k dikci ustanovení § 265a odst. 1 tr. ř. a skutečnosti, že rozhodnutí o žádosti odsouzeného o přerušení výkonu trestu odnětí svobody (pozitivní i negativní) není obsaženo v taxativním výčtu ustanovení § 265a odst. 2 tr. ř., směřuje podání dovolatele proti rozhodnutí, vůči němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný.

7. Z výše uvedených důvodů navrhl, aby Nejvyšší soud předmětné dovolání odmítl podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. Současně navrhl, aby Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. učinil rozhodnutí v neveřejném zasedání. S rozhodnutím věci v neveřejném zasedání souhlasil i pro případ jiného nežli výše navrhovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu [§ 265r odst. 1 písm. c) tr. ř.].

II.


8. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky přípustnosti dovolání podle ustanovení § 265a tr. ř.

9. Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. V odst. 2 ustanovení § 265a tr. ř. pak zákonodárce vymezil, co se rozumí rozhodnutím ve věci samé. Tímto rozhodnutím je:
a) rozsudek, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest, popřípadě ochranné opatření nebo bylo upuštěno od potrestání,
b) rozsudek, jímž byl obviněný obžaloby zproštěn,
c) usnesení o zastavení trestního stíhání,
d) usnesení o postoupení věci jinému orgánu,
e) usnesení, jímž bylo uloženo ochranné opatření,
f) usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání,
g) usnesení o schválení narovnání, nebo
h) rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku nebo usnesení uvedenému pod písmeny a) až g).

10. Jelikož jde o taxativní výčet rozhodnutí, která je možné považovat za rozhodnutí ve věci samé, proti nimž je přípustné dovolání, nelze za rozhodnutí ve věci samé pro účely dovolání považovat žádné jiné (další) rozhodnutí, které do uvedeného okruhu nepatří. Za rozhodnutí ve věci samé ve smyslu citovaného zákonného ustanovení tedy nelze považovat rozhodnutí o přerušení výkonu trestu odnětí svobody podle § 325 odst. 1 tr. ř., resp. negativní rozhodnutí soudu o takovémto návrhu obviněného ani rozhodnutí o zamítnutí řádného opravného prostředku proti takovému rozhodnutí.

11. Za tohoto stavu Nejvyšší soud shledal, že v dané věci nebyly splněny podmínky, jež by zakládaly přípustnost podaného dovolání obviněného podle ustanovení § 265a odst. 1, odst. 2 tr. ř. Proto v neveřejném zasedání [§ 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.] rozhodl, že se toto dovolání podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítá, neboť není přípustné, aniž by se zabýval tím, zda dovolání splňuje obsahové náležitosti podle § 265f odst. 1 tr. ř., nebo přezkoumáním věci po meritorní stránce.

12. Nejvyšší soud nad uvedený rámec ještě dodává, že usnesením Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. III. ÚS 3860/15, byla jako zjevně neopodstatněná odmítnuta ústavní stížnost obviněného, kterou podal proti shora citovaným usnesením Okresního soudu v Karviné a Krajského soudu v Ostravě.


P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 21. 4. 2016JUDr. Vladimír Veselý


předseda senátuZdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 4. 2016, sp. zn. 6 Tdo 502/2016, ECLI:CZ:NS:2016:6.TDO.502.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies