29 Cdo 48/2016

27. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • ObčZ 1964 - § 145 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně J. P., zastoupené JUDr. Irenou Kroulíkovou, advokátkou, se sídlem v Praze 8, Do Rybníčků 824/3, PSČ 184 00, proti žalovanému Ing. M. P., zastoupenému Mgr. Janem Pacovským, LL.M., advokátem, se sídlem v Praze 2, Čelakovského sady 433/10, PSČ 120 00, o určení neplatnosti směnečného rukojemství, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 61 Cm 150/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 26. června 2015, č. j. 2 Cmo 128/2014-124, takto:


I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:


Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 28. listopadu 2013, č. j. 61 Cm 150/2012-82, ve znění usnesení ze dne 11. dubna 2014, č. j. 61 Cm 150/2012-97, zamítl žalobu, jíž se žalobkyně domáhala určení, že „aval učiněný žalovaným na směnce vystavené dne 13. února 2008 společností HALSEY INTERNATIONAL LTD., se sídlem Blake Building, Suite 306, Corner of Eyre & Hutson Street, P.O. Box 2670, Belize City, Belize, na řad společnosti CALPIT CONSULTANTS CORP., se sídlem v Blake Building, Suite 306, Corner of Eyre & Hutson Street, P.O. Box 2670, Belize City, Belize, znějící na částku 100.000.000 Kč, splatné dne 31. prosince 2009 v Praze, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00, u společnosti Schaffer & Partner s. r. o., je neplatný“ (výrok I.) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem k odvolání žalobkyně potvrdil rozsudek soudu prvního stupně (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok).

Dovolání žalobkyně proti rozsudku odvolacího soudu, jež může být přípustné jen podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.

Učinil tak proto, že dovolatelkou zpochybněné právní posouzení věci odvolacím soudem – co do závěru, že k převzetí závazku jen jedním z manželů není zapotřebí souhlasu druhého manžela – zcela odpovídá ustálené judikatuře Nejvyššího soudu. K tomu srov. zejména usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 16. května 2012, sp. zn. 31 Cdo 1374/2010 (uveřejněné pod číslem 108/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), a v něm citovanou další judikaturu dovolacího soudu. Shodný závěr je pak zastáván rovněž odbornou literaturou, k tomu srov. – ve vztahu k závazkům ze směnky – např. Kovařík, Z.: Zákon směnečný a šekový. Komentář. 6., dopl. vydání. Praha, C. H. Beck, 2014, str. 22-23.

Bez zřetele k výše uvedenému Nejvyšší soud poznamenává, že v poměrech dané věci nemohlo být žalobě o určení neplatnosti směnečného rukojemství vyhověno již proto, že nesměřovala rovněž proti majiteli sporné směnky. K tomu srov. např. závěry formulované v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 3. dubna 2002, sp. zn. 21 Cdo 679/2001, uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo 5, ročníku 2002, pod číslem 77, nebo v rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 10. února 2016, sp. zn. 31 Cdo 4001/2013. Není totiž pochyb o tom, že rozsudek, jímž by soud vyhověl požadavku žalobkyně na určení neplatnosti směnečného rukojemství převzatého jejím manželem na sporné směnce, by nemohl být pro majitele směnky (který nebyl účastníkem řízení, v němž bylo takové rozhodnutí vydáno) subjektivně závazný (§ 159a odst. 1 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2013) se podává z bodu 2., části první, článku II zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 27. dubna 2016JUDr. Jiří Z a v á z a l
předseda senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 29 Cdo 48/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.48.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies