29 Cdo 1837/2016

28. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241
  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Jiřího Zavázala v konkursní věci úpadce ZD Hvězdlice, družstvo se sídlem ve Chvalkovicích - v likvidaci, se sídlem ve Chvalkovicích 152, PSČ 683 41, identifikační číslo osoby 00141615, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 39 K 2/2002, o rozvrhu výtěžku zpeněžení konkursní podstaty, o dovolání věřitelky J. D., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. prosince 2015, č. j. 2 Ko 9/2015-1086, takto:
Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í :


Usnesením ze dne 22. května 2015, č. j. 39 K 2/2002-1035, Krajský soud v Brně (dále jen „konkursní soud“) rozhodl, že každá pohledávka zjištěná a zařazená v první třídě pohledávek bude uspokojena poměrně do výše 21,0097 %, když k uspokojení těchto pohledávek bude použito 1 813 038,85 Kč (bod I. výroku), každá pohledávka zjištěná a zařazená ve druhé třídě pohledávek bude uspokojena poměrně do výše 53,9377 %, když k uspokojení těchto pohledávek bude použito 4 230 425,23 Kč (bod II. výroku), že jednotlivé pohledávky budou uspokojeny dle tabulky zahrnuté do výroku (bod III. výroku), zavázal správce konkursní podstaty úpadce, aby ve stanovené lhůtě daný rozvrh provedl a podal o něm písemnou zprávu (bod IV. výroku), rozhodl o vyvěšení rozvrhového usnesení (bod V. výroku) a vyzval konkursní věřitele označené v bodě III. výroku, aby sdělili správci konkursní podstaty bankovní spojení pro zaslání částek, které jim dle rozvrhového usnesení náleží (bod VI. výroku).

Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným rozhodnutím k odvolání věřitelky č. 209 Jolany Dubinové (dále jen „věřitelka“) potvrdil usnesení konkursního soudu v bodech I., II. a III.

Proti usnesení odvolacího soudu podala věřitelka dovolání (č. l. 1110).

Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu – dále též jen „o. s. ř.“), konkursní soud ji usneseními z 24. února 2016, č. j. 39 K 2/2002-1105, a z 31. března 2016, č. j. 39 K 2/2002-1128, doručenými dovolatelce 29. února 2016 a 5. dubna 2016 (srov. doručenky u č. l. 1105 a 1128) vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila. Ve výzvě z 31. března 2016 konkursní soud stanovil dovolatelce lhůtu 10 dnů ode dne doručení usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve lhůtě určené konkursním soudem ani později, a to přes poučení o následcích nečinnosti.

Nejvyšší soud proto podle § 241b odst. 2 věty před středníkem a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2007) plyne z § 432 odst. 1, § 433 bodu 1. a § 434 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona). Srov. i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. září 2008, sp. zn. 29 Cdo 3409/2008, uveřejněné pod číslem 16/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. dubna 2016


Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 29 Cdo 1837/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.1837.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies