26 Cdo 4625/2015

12. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v exekuční věci oprávněného Ing. M. H., H., zastoupeného JUDr. Oldřichem Benešem, advokátem se sídlem v Ostravě, Mojmírovců 805/41, proti povinnému A. Ch., M., zastoupenému Mgr. Marianem Babicem, advokátem se sídlem v Opavě, Nákladní 3002/2, pro 144.323 Kč s příslušenstvím, o zastavení exekuce vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 29 Nc 603/2006, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 28. května 2015, č. j. 40 Co 674/2011-264, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Oprávněný je povinen zaplatit povinnému na náhradě nákladů dovolacího řízení 4.538 Kč k rukám Mgr. Mariana Babice, advokáta se sídlem v Opavě, Nákladní 3002/2, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.


O d ů v o d n ě n í :


Oprávněný napadl dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 28. 5. 2015, č. j. 40 Co 674/2011-264, jímž potvrdil usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 20. 6. 2011, č. j. 29 Nc 603/2006-161, kterým byla exekuce zcela zastavena.Nejvyšší soud dovolání podle § 243c odst. 1 (ve spojení s § 243f odst. 3) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.”, odmítl, neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 - § 238a o. s. ř.), jenž je obligatorní náležitostí dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení nelze pro tuto vadu pokračovat.

Spatřuje-li dovolatel přípustnost dovolání v tom, že „má být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak“, musí být z dovolání zřejmé, od kterého svého řešení otázky hmotného nebo procesního práva se má (podle mínění dovolatele) dovolací soud odchýlit postupem podle § 20 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, uveřejněné pod číslem 80/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Takový údaj se však v dovolání nenachází.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).
V Brně dne 12. dubna 2016JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. 26 Cdo 4625/2015, ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.4625.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies