29 Nd 23/2016

11. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v právní věci oprávněného SECAPITAL S. a. r. L,se sídlem v Lucemburku, 1A rue Jean Piret, L-2350, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo B108305, zastoupeného Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem, se sídlem v Brně, Kotlářská 989/51a, PSČ 602 00, proti povinnému K. D., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 EXE 13066/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 51 EXE 13066/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.


O d ů v o d n ě n í :Exekučním návrhem ze dne 4. listopadu 2015, podaným u soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno - venkov, se oprávněný domáhá pověření a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 2.637,63 Kč. Dne 9. listopadu 2015 požádal označený exekutor Okresní soud v Ostravě (dále též jen „okresní soud“) o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Usnesením ze dne 15. prosince 2015, č. j. 51 EXE 13066/2015-41, vyslovil okresní soud svou místní nepříslušnost (bod I. výroku), s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místní příslušnosti dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) [bod II. výroku].

Následně předložil okresní soud věc Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. (ve znění pozdějších předpisů), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Ostravě, u kterého bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu se nacházela poslední známá adresa bydliště povinného na území České republiky.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.V Brně 11. dubna 2016


JUDr. Zdeněk K r č m á ř
předseda senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2016, sp. zn. 29 Nd 23/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.ND.23.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies