29 Nd 128/2016

27. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Jiřího Zavázala a Mgr. Milana Poláška v exekuční věci oprávněného Města Břeclav, se sídlem v Břeclavi, náměstí T. G. Masaryka 42/3, proti povinnému B. K., pro 20.000,- Kč s příslušenstvím a 1.000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 55 EXE 246/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:
Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 55 EXE 246/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.


Odůvodnění:


Návrhem datovaným 4. března 2015, podaným u soudního exekutora Mgr. Libora Cinka, Exekutorský úřad Břeclav, se oprávněný domáhá pověření exekutora a nařízení exekuce vůči povinnému pro pohledávky ve výši 20.000,- Kč s příslušenstvím a 1.000,- Kč.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 29. května 2015, č. j. 55 EXE 246/2015-12, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněným bude věc předložena Nejvyššímu soudu, jenž určí soud, který věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Vzhledem k tomu, že povinný (podle výsledků šetření soudu prvního stupně) má trvalé bydliště ve Slovenské republice, není veden v registru obyvatel a místo jeho podnikání v České republice na adrese Břeclav, 17. listopadu 48/28a, zrušil Městský úřad v Břeclavi rozhodnutím ze dne 4. prosince 2013, č. j. OŽÚ/2543/2011/Vy/13 (pravomocným dne 8. ledna 2014), Nejvyšší soud v souladu se závěry formulovanými v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněném pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a při respektování zásady hospodárnosti řízení rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Břeclavi, u kterého bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. dubna 2016
JUDr. Petr Gemmel

předseda senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 29 Nd 128/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.ND.128.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies