22 Cdo 1115/2016

28. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce JUDr. Josefa Cupky, se sídlem v Praze 2, Trojanova 342/18, správce konkurzní podstaty úpadce BREDA HOLDING a. s., se sídlem v Brně, Mlýnská 326/13, IČO: 25139649, zastoupeného Mgr. Janem Hrazdirou, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 583/15, proti žalovaným: 1) K. K., 2) F. K., 3) MgA. T. K., 4) PARNAS TRADING a. s., se sídlem v Praze 3, Bořivojova 35/878, IČO: 61974846, zastoupenému zmocněncem žalovaným 1), 5) FAMILI BUSINESS a. s., se sídlem v Praze 3, Bořivojova 35/878, IČO: 26784068, 6) Bc. B. J., 7) JUDr. Kateřině Martínkové, se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Sokolská třída 966/22, správkyní konkursní podstaty úpadce Kusam spol. s r. o. Opava, Krnovská 5, IČO: 42864160 a 8) Vítězslavu Prilovi, se sídlemv Praze 8, Křivenická 408/6, správci konkursní podstaty úpadce MERCATOR PALLADIUM s. r. o. v likvidaci, se sídlem v Praze 2, Sokolská tř. 60, IČO: 47977230, zastoupenému Mgr. Františkem Mészárosem, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 2, o určení neexistence věcných břemen k nemovitostem, o určení neplatnosti smluv o zřízení věcných břemen a o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 10 C 167/2014, o dovolání žalovaného 4) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. července 2015, č. j. 56 Co 86/2015-127, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:


Okresní soud v Opavě (dále „soud prvního stupně“) usnesením ze dne 10. února 2015, č. j. 10 C 167/2014-117, přerušil řízení podle § 109 odst. 2 písm. c) občanského soudního řádu (dále „o. s. ř.“) do pravomocného skončení řízení probíhajících u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 4 Cm 9/2008, 55 Cm 8/2008 a 12 Cm 8/2008, v nichž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu.

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací k odvolání žalobce usnesením ze dne 31. července 2015, č. j. 56 Co 86/2015-127, usnesení soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalovaný 4) prostřednictvím obecného zmocněnce, kterým je žalovaný 1) dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem. Usnesením ze dne 25. ledna 2016, č. j. 10 C 167/2014-141, vyzval soud prvního stupně žalovaného 4), aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupce advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně ho poučil o následcích nesplnění výzvy. Žalovaný 4) si přes tuto výzvu zástupce pro dovolací řízení nezvolil.

Podle § 241 o. s. ř. odst. 1 není-li dále stanoveno, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo 21b, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odst. 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Podle § 241b odst. 2 o. s. ř., věta před středníkem, není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní soud k tomu vhodná opatření. Přitom zpravidla může pokračovat v řízení, ale nesmí rozhodnout o věci samé. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Jelikož žalovaný 4) nesplnil zákonnou podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení a přes výzvu soudu nedostatek podmínky dovolacího řízení neodstranil, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. řízení o dovolání žalovaného 4) zastavil.

V souladu s § 243f odst. 3 o. s. ř. není rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. dubna 2016Mgr. David Havlík

předseda senátu

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2016, sp. zn. 22 Cdo 1115/2016, ECLI:CZ:NS:2016:22.CDO.1115.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies