32 Cdo 132/2016

27. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 30
  • OSŘ - § 138
  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Marka Doležala v právní věci žalobkyně CASPER Consumer Finance a. s., se sídlem v Praze 5, Šafránkova 1, identifikační číslo osoby 25103768, zastoupené Mgr. Lumírem Veselým, advokátem se sídlem v Praze 2, Belgická 196/38, proti žalované Ing. J. M., o zaplacení částky 100 710 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 131 C 81/2014, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 6. 2015, č. j. 15 Co 389/2015-65, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Ostravě potvrdil usnesení ze dne 14. 4. 2015, č. j. 131 C 81/2014-56, kterým Okresní soud v Ostravě zamítl žádost žalované o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů.Soud prvního stupně v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že žalovaná požádala o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů ve vyjádření k žalobě s tím, že je evidována jako uchazečka o zaměstnání Úřadem práce. Na výzvu k doplnění žádosti o skutková tvrzení ke svým aktuálním rodinným a majetkovým poměrům a k vyplnění přiloženého tiskopisu prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech žádným způsobem nereagovala, soud tak neměl dostatek podkladů k přezkoumání jejích poměrů a žádost zamítl.

Odvolací soud se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně. Žalovaná neprokázala, že by byly splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků tak, jak má na mysli ustanovení § 138 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), a současně že by nastal důvod, pro který by žalované k ochraně jejích zájmů v tomto řízení měl být ustanoven zástupce z řad advokátů. Doplnil, že ani v odvolacím řízení žalovaná vylíčení svých poměrů nedoplnila a nedoložila.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná blanketní dovolání.

Usnesením ze dne 5. 4. 2016, č. j. 32 Cdo 132/2016-97, doručeným dne 8. 4. 2016, Nejvyšší soud vyzval žalovanou, aby ve lhůtě 10 dnů doložila doklad o svém právnickém vzdělání nebo plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v dovolacím řízení a aby doplnila podané dovolání. Současně ji poučil o následcích nesplnění výzvy. Ke zhojení nedostatku právního zastoupení přes výzvu Nejvyššího soudu do dnešního dne nedošlo. Žalovaná pouze přípisem ze dne 25. 4. 2016 sdělila, že výzva k odstranění nedostatku povinného zastoupení v dovolacím řízení jí fakticky byla doručena až dne 19. 4. 2016, kdy jí byla zaslána synem z místa trvalého bydliště na adresu v P., kde pracuje. Požádala o prominutí nedodržení lhůty a o vrácení spisu soudu prvního stupně „k dořešení“, neboť jím nebyla vyzvána k odstranění vady dovolání, nebo k poskytnutí lhůty přiměřené k tomu, aby mohla nedostatek dovolání odstranit poté, co na základě výzvy Nejvyššího soudu požádá Okresní soud v Ostravě o ustanovení advokáta pro dovolací řízení.

Směřuje-li dovolání účastníka, který není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně o zamítnutí žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu, posoudil Nejvyšší soud jako soud dovolací.

Dospěje-li Nejvyšší soud jako soud dovolací k závěru, že v řízení o dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o zamítnutí žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení, nejsou splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů, a byl-li dovolatel předtím řádně vyzván k odstranění tohoto nedostatku, je to důvodem pro zastavení dovolacího řízení podle ustanovení § 104 odst. 2, § 241 a § 241b odst. 2 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu).

Podle ustanovení § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2).

Podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

V projednávané věci se dovolací soud ztotožnil se závěrem soudů nižších stupňů, že nejsou splněny předpoklady pro to, aby dovolatelce byl v tomto dovolacím řízení ustanoven zástupce z řad advokátů, když věrohodně nedoložila své majetkové poměry, tudíž nelze dospět k závěru, že by její poměry odůvodňovaly osvobození od soudních poplatků.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání a kdy dovolatelka neodstranila nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř.

Pro úplnost lze dodat, že žádala-li dovolatelka o poskytnutí přiměřené lhůty k tomu, aby mohla požádat soud prvního stupně o ustanovení advokáta pro dovolací řízení, nebyl důvod této opětovné žádosti vyhovět, protože dovolání směřuje právě proti rozhodnutí, kterým nebylo žádosti dovolatelky o ustanovení advokáta vyhověno a výzva k odstranění nedostatku povinného zastoupení v dovolacím řízení byla dovolatelce zaslána Nejvyšším soudem.

O nákladech dovolacího řízení nebylo rozhodnuto, poněvadž nejde o rozhodnutí, jímž se řízení končí (srov. ustanovení § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. 4. 2016


JUDr. Hana G a j d z i o k o v á předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 32 Cdo 132/2016, ECLI:CZ:NS:2016:32.CDO.132.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies