25 Cdo 367/2016

12. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce M. V., zastoupeného JUDr. Tomášem Mikulíkem Hamele, Ph.D., advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, Pod Štandlem 2218, o nejasné podání, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 16 Nc 3201/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 6. 2014, č. j. 8 Co 563/2014-22, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 26. 6. 2014, č. j. 8 Co 563/2014-22, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 2. 5. 2014, č. j. 16 Nc 3201/2014-5, jímž bylo podle § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítnuto podání žalobce označené jako žaloba pro porušení zákona – nebezpečí z prodlení, jež bylo soudu doručeno dne 21. 2. 2014, a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že podání žalobce vykazuje vady, které brání pokračování v řízení a které ani přes poučení soudu nebyly odstraněny, vylíčení rozhodných skutečností je neúplné, není zřejmé, čeho se žalobce domáhá, a nejsou označeni žalovaní.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání nejasného obsahu, jež nemá základní náležitosti dovolání uvedené v ust. § 241a odst. 2 o. s. ř., nejsou v něm vymezeny důvody dovolání ani není uvedeno, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání a čeho se domáhá (dovolací návrh). Žalobce sepsal dovolání sám bez zastoupení advokátem a požádal v něm o ustanovení advokáta.

Usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 13. 1. 2015, č. j. 16 Nc 3201/2014-86, byl žalobce osvobozen od soudních poplatků v plném rozsahu a byl mu zástupcem pro dovolací řízení ustanoven Mgr. Jan Buček, advokát se sídlem ve Frýdku-Místku, Zátiší 3501; výrok o ustanovení zástupce nabyl právní moci dne 5. 2. 2015. Mgr. Jan Buček byl pak usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 8. 4. 2015, č. j. 16 Nc 3201/2014-111, které nabylo právní moci dne 29. 4. 2015, zproštěn zastupování a žalobci byl zástupcem ustanoven advokát JUDr. Lubomír Polách, který byl zproštěn této funkce usnesením Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 3. 7. 2015, č. j. 16 Nc 3201/2014-124, jež nabylo právní moci dne 24. 9. 2015, a následně byl žalobci ustanoven zástupcem pro dovolací řízení JUDr. Tomáš Mikulík Hamele, Ph.D., který za žalobce podal dne 7. 1. 2016 doplnění dovolání.

Podle § 241a odst. 2 o. s. ř. musí být v dovolání vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může být doplněno o chybějící náležitosti jen do uplynutí dovolací lhůty (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, publikované v Souboru rozhodnutí NS ČR, sv. 23, C 1688). Případná výzva soudu, aby dovolání bylo opraveno nebo doplněno (§ 243c odst. 1, § 43 odst. 1 o. s. ř.), se po uplynutí této lhůty stává bezpředmětnou. Původně odstranitelné vady dovolání se marným uplynutím propadné (prekluzívní) lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. stávají neodstranitelnými; dovolací soud proto k případnému opožděně podanému doplnění dovolání nepřihlíží (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné pod č. 212004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). To platí i v případě, že dovolateli byl soudem ustanoven zástupce pro dovolací řízení, který v zákonné prekluzivní lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání nedoplnil (obdobně srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2011, sp. zn. 20 Cdo 1878/2011).

V daném případě lhůta k doplnění dovolání podle § 241b odst. 3 o. s. ř. počala běžet od právní moci usnesení o ustanovení zástupce, tedy od 5. 2. 2015 a skončila dne 5. 4. 2015. V této zákonné lhůtě nebylo dovolání doplněno, proto se vady dovolání staly uplynutím lhůty vadami neodstranitelnými, a k doplnění dovolání podanému dne 7. 1. 2016 již dovolací soud nemohl přihlížet.

Požadavek, aby dovolatel uvedl, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, vymezení důvodu dovolání a čeho se dovolatel domáhá, jsou obligatorními náležitostmi dovolání. Z obsahového hlediska dovolání žalobce vykazuje vady, pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. července 2013, sen. zn. 29 NSČR 51/2013).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 12. dubna 2016


JUDr. Marta Škárová

předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. 25 Cdo 367/2016, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.367.2016.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies