30 Cdo 2768/2015

12. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců Mgr Bičáka. Víta a JUDr. Pavla Simona v právní věci žalobkyně CG HOLDING, s. r. o., identifikační číslo osoby 24657344, se sídlem v Praze 2, Anny Letenské 34/7,zastoupené JUDr. Petrem Hromkem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Vinohradská 34/30, proti žalované České republice – Českému telekomunikačnímu úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219, o poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu ve výši 839 613,31 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 18 C 207/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 12. 2014, č. j. 68 Co 295/2014 - 251, takto:I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:


Žalobkyně se proti žalované domáhala zaplacení částky v celkové výši 839 613,31 Kč s příslušenstvím jako součtu jednotlivých náhrad (zadostiučinění) za nemajetkovou újmu, která jí měla vzniknout v důsledku nesprávného úředního postupu spočívajícího v nepřiměřené délce správních řízení vedených u Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“) pod sp. zn. 102 013/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 102 014/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 102 106/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 102 105/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 103 292/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 101 905/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 101 904/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč) a sp. zn. 110 305/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 110 303/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 110 515/2010 (požadované zadostiučinění 9 166,63 Kč), sp. zn. 110 290/2010 (požadované zadostiučinění 10 833,29 Kč), sp. zn. 110 282/2010 (požadované zadostiučinění 9 999,96 Kč), 110 307/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 110 504/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 110 286/2010 (požadované zadostiučinění 12 499,95 Kč), sp. zn. 110 306/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 102 364/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 102 453/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 103 305/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 102 610/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), 102 452/2010 (13 333,28 Kč), sp. zn. 102 760/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 102 451/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 103 096/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 103 179 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 103 218/2010 (požadované zadostiučinění 12 499,95 Kč), sp. zn. 111 879/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 103 070/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 111 870/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 105 259/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 103 668/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 105 273/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 103 685/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 103 741/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 103 708/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn.103 684/2010 (požadované zadostiučinění 9 999,96 Kč), sp. zn. 103 734/2010 (požadované zadostiučinění 8 333,30 Kč), 103 737/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 116 468/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn.118 352/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 118 312/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 113 577/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 113 298/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn.118 554/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 112 258/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28), sp. zn. 116 360/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 112 191/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 112 256/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 118 557/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč) a sp. zn. 111 819/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč).

Obvodní soud pro Prahu 9 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 14. 2. 2014, č. j. 18 C 207/2012-191 zastavil řízení v té části, kde se žalobce domáhal, aby soud uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci částku 137 499,45 Kč spolu se zákonným úrokem, konstatoval, že nesprávným úředním postupem ČTÚ, který v řízeních vedených u něj pod sp. zn. 102 013/2010, sp. zn. 102 014/2010, sp. zn. 102 106/2010, sp. zn.102 105/2010, sp. zn. 103 292/2010, sp. zn. 101 904/2010, sp. zn. 110 305/2010, sp. zn. 110 303/2010, sp. zn. 110 515/2010, sp. zn. 110 290/2010, sp. zn. 110 282/2010, sp. zn. 110 307/2010, sp. zn. 110 504/2010, sp. zn. 110 286/2010, sp. zn. 110 306/2010, sp. zn. 102 364/2010, sp. zn. 102 453/2010, sp. zn. 103 305/2010, sp. zn. 102 610/2010, sp. zn. 102 452/2010, sp. zn. 102 760/2010, sp. zn. 102 451/2010, sp. zn. 103 096/2010, sp. zn. 103 179, sp. zn. 103 179/2010, sp. zn. 103 218/2010, sp. zn. 111 879/2010, sp. zn. 103 070/2010, sp. zn. 111 870/2010, sp. zn. 105 259/2010, sp. zn. 103 668/2010, sp. zn. 105 273/2010, sp. zn. 103 685/2010, sp. zn. 103 741/2010, sp. zn. 103 708/2010, sp. zn. 103 684/2010, sp. zn. 103 734/2010, sp. zn. 103 737/2010, sp. zn. 116 468/2010, sp. zn. 118 352/2010, sp. zn. 118 312/2010, sp. zn. 113 577/2010, sp. zn. 113 298/2010, sp. zn. 118 554/2010, sp. zn. 112 258/2010, sp. zn. 116 360/2010, sp. zn. 112 191/2010, sp. zn. 12 256/2010, sp. zn. 118 557/2010, sp. zn. 111 819/2010 nerozhodl ve lhůtě stanovené v § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, bylo porušeno právo žalobkyně, zamítl žalobu na zaplacení částky 646 664,08 Kč s příslušenstvím a nepřiznal žalobkyni právo na náhradu nákladů řízení.

K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze jako soud odvolací v napadeném rozsudku výrokem I potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v zamítavém výroku a výrokem II změnil výrok o náhradě nákladů řízení tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Výrokem III rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně v plném rozsahu včasným dovoláním, které však Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítl.

Podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. není dovolání přípustné proti rozsudkům a usnesením, v nichž dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč, ledaže jde o vztahy ze spotřebitelských smluv, o pracovněprávní vztahy nebo o věci uvedené v § 120 odst. 2; k příslušenství pohledávky se přitom nepřihlíží.

V případě řízení, jehož předmětem je částka skládající se z několika samostatných nároků odvíjejících se od odlišného skutkového základu, má rozhodnutí o každém z těchto nároků charakter samostatného výroku a přípustnost dovolání je třeba zkoumat ve vztahu ke každému z těchto nároků samostatně, a to bez ohledu na to, že tyto nároky byly uplatněny v jednom řízení a že o nich bylo rozhodnuto jedním výrokem (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 8. 2003, sp. zn. 32 Odo 747/2002, proti němuž podanou ústavní stížnost Ústavní soud odmítl usnesením ze dne 26. 5. 2004, sp. zn. III. ÚS 537/03, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. 30 Cdo 3157/2009).

Tak je tomu i v posuzované věci, kdy odvolací soud rozhodoval o nárocích žalobkyně vyplývajících ze shora označených správních řízení před ČTÚ, za jejichž nepřiměřenou délku požaduje žalobkyně zadostiučinění v penězích. Dovolání v rozsahu, ve kterém o věci rozhodoval odvolací soud, tj. o nároku plynoucího ze správního řízení pod pod sp. zn. 102 013/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 102 014/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 102 106/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 102 105/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 103 292/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 101 905/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 101 904/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč) a sp. zn. 110 305/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn.110 303/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 110 515/2010 (požadované zadostiučinění 9 166,63 Kč), sp. zn. 110 290/2010 (požadované zadostiučinění 10 833,29 Kč), sp. zn. 110 282/2010 (požadované zadostiučinění 9 999,96 Kč), 110 307/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 110 504/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 110 286/2010 (požadované zadostiučinění 12 499,95 Kč), sp. zn.110 306/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 102 364/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 102 453/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 103 305/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn.102 610/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), 102 452/2010 (13 333,28 Kč), sp. zn. 102 760/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 102 451/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč) , sp. zn. 103 096/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 103 179 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 103 218/2010 (požadované zadostiučinění 12 499,95 Kč), sp. zn. 111 879/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 103 070/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 111 870/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn.105 259/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 103 668/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 105 273/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 103 685/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 103 741/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 103 708/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 103 684/2010 (požadované zadostiučinění 9 999,96 Kč), sp. zn. 103 734/2010 (požadované zadostiučinění 8 333,30 Kč), 103 737/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 116 468/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 118 352/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 kč), sp. zn. 118 312/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 113 577/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 113 298/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 118 554/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn.112 258/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28), sp. zn. 116 360/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 112 191/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), sp. zn. 112 256/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč) , sp. zn.118 557/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč) a sp. zn. 111 819/2010 (požadované zadostiučinění 13 333,28 Kč), není přípustné s ohledem na ustanovení § 238odst. 1 písm. d) o. s. ř., neboť ohledně nich bylo odvolacím soudem rozhodnuto o nárocích nepřesahujících svou výší částku 50 000 Kč.

Při řešení otázky, zda lze považovat za (ne)účelně vynaložené náklady právního zastoupení žalobkyně, která měla v kompenzačním řízení plný procesní úspěch, se odvolací soud neodchýlil od ustálené rozhodovací praxe soudu dovolacího, když uzavřel, že náklady na právní zastoupení žalobkyně nebyly shledány účelné, byť v odůvodnění svého rozhodnutí odvolací soud přihlédl k jiným okolnostem (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 2. 2015, sp. zn. 30 Cdo 3190/2014, proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2015, sp. zn. I. ÚS 1231/15, nebo usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 5. 2015, sp. zn. II. ÚS 1287/15).

K žalobkyní namítaným vadám řízení by mohl Nejvyšší soud přihlédnout jen v případě, pokud by bylo dovolání přípustné (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), což ovšem není.

Nákladový výrok netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.
V Brně dne 12. 4. 2016


JUDr. František Ištvánek

předseda senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. 30 Cdo 2768/2015, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.2768.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies