21 Cdo 3222/2015

15. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • ZŘS - § 290
  • NOZ - § 1953 odst. 1
  • ZŘS - § 393

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Romana Fialy ve věci úschovy částky 35.409.979,20 Kč složené Investiční společností České spořitelny, a.s. se sídlem v Praze 6, Evropská č. 2690/17, IČO 44796188 (zaniklé dnem 21. ledna 2016 fúzí s nástupnickou společností Erste Asset Management GmbH se sídlem ve Vídni, Habsburgergasse č. 2, reg. číslo 102018b, která má odštěpný závod v České republice se sídlem v Praze 6, Evropská č. 2690/17, IČO 04107128), o vydání peněz z úschovy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 26 Sd 17/2014, o dovolání Mgr. E. B., advokáta se sídlem v Praze 9, Na Rozcestí č. 1434/6, jako "opatrovníka neznámých příjemců" proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2015 č.j. 24 Co 83/2015-386, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2015 č.j. 24 Co 84/2015-388, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2015 č.j. 24 Co 85/2015-389, usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2015 č.j. 24 Co 86/2015-390 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2015 č.j. 24 Co 87/2015-391, takto:

Usnesení městského soudu a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 18.3.2015 č.j. 26 Sd 17/2014-155, ze dne 18.3.2015 č.j. 26 Sd 17/2014-156, ze dne 18.3.2015 č.j. 26 Sd 17/2014-157, ze dne 18.3.2015 č.j. 26 Sd 17/2014-158 a ze dne 18.3.2015 č.j. 26 Sd 17/2014-159 se zrušují a věc se vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 6 k dalšímu řízení.

Odůvodnění:


Složitelka Investiční společnost České spořitelny, a.s. se návrhem podaným u Obvodního soudu pro Prahu 6 dne 11.11.2014 domáhala, aby soud přijal do úschovy částku 35.409.979,20 Kč. Návrh zdůvodnila zejména tím, že rozhodla podle ustanovení § 375 písm.a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen "zákona o investičních společnostech") ke dni 31.5.2014 o zrušení s likvidací "podílového fondu s názvem Investiční společnost České spořitelny, a.s. BONDINVEST - otevřený podílový fond" (dále jen "fondu BONDINVEST"), který byl vytvořen v roce 1994 a který vydával "podílové listy na majitele (doručitele) o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč a o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč", a že po zpeněžení majetku fondu BONDINVEST vzala dne 21.7.2014 "na vědomí zprávu o průběhu likvidace" a rozhodla o výplatě likvidačního zůstatku "oproti odevzdání podílových listů" fondu BONDINVEST ve lhůtě do 31.10.2014; na podílový list o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč připadl podíl na likvidačním zůstatku ve výši 6.160,40 Kč a na podílový list o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč připadl podíl na likvidačním zůstatku ve výši 61.604,- Kč. Vzhledem k tomu, že do uvedené lhůty nepožádali o výplatu podílů na likvidačním zůstatků vlastníci celkem 4.948 kusů podílových listů o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč a 80 kusů podílových listů o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, je složitelka povinna podle ustanovení § 377 zákona o investičních společnostech složit "nevyzvednuté podíly" do soudní úschovy. K návrhu složitelka připojila seznam "vydaných a dosud nepředložených podílových listů" fondu BONDINVEST.

Obvodní soud pro Prahu 6 usnesením ze dne 22.12.2014 č.j. 26 Sd 17/2014-28 rozhodl, že "ve prospěch příjemců přijímá do úschovy od složitelky fin. částku 35.409.979,20 Kč", a usnesením ze dne 18.2.2015 č.j. 26 Sd 17/2014-31 rozhodl, že "opatrovníkem neznámých osob oprávněných se jmenuje" advokát Mgr. E. B.

Složitelka podáními ze dne 4.2., 6.2., 11.2., 24.2. a 6.3.2015 požádala ("jménem příjemců") o vydání podílu na likvidačním zůstatku označeným osobám, mimo jiné M. K., Ing. M. B., J. M., V. B. a Ing. M. K.

Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl usnesením ze dne 18.3.2015 č.j. 26 Sd 17/2014-155 o tom, že M. K. se vydává "úschova fin. částka 6.160,40 Kč", usnesením ze dne 18.3.2015 č.j. 26 Sd 17/2014-156 o tom, že Ing. M. B. se vydává "úschova fin. částka 24.641,60 Kč", usnesením ze dne 18.3.2015 č.j. 26 Sd 17/2014-157 o tom, že J. M. se vydává "úschova fin. částka 24.641,60 Kč", usnesením ze dne 18.3.2015 č.j. 26 Sd 17/2014-158 o tom, že V. B. se vydává "úschova fin. částka 375.784,40 Kč", a usnesením ze dne 18.3.2015 č.j. 26 Sd 17/2014-159 o tom, že Ing. M. K. se vydává "úschova fin. částka 80.085,20 Kč". Ve všech uvedených případech soud prvního stupně dovodil, že složitelka souhlasila s vydáním úschovy označeným osobám, a že je proto možné úschovu podle ustanovení § 298 odst.1 z.ř.s. vydat.

K odvolání advokáta Mgr. E. B. Městský soud v Praze usnesením ze dne 30.4.2015 č.j. 24 Co 83/2015-386 potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 18.3.2015 č.j. 26 Sd 17/2014-156, usnesením ze dne 30.4.2015 č.j. 24 Co 83/2015-388 potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 18.3.2015 č.j. 26 Sd 17/2014-155, usnesením ze dne 30.4.2015 č.j. 24 Co 83/2015-389 potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 18.3.2015 č.j. 26 Sd 17/2014-157, usnesením ze dne 30.4.2015 č.j. 24 Co 83/2015-390 potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 18.3.2015 č.j. 26 Sd 17/2014-158 a usnesením ze dne 30.4.2015 č.j. 24 Co 83/2015-391 změnil usnesení soudu prvního stupně ze dne 18.3.2015 č.j. 26 Sd 17/2014-159 tak, že se Ing. M. K. "vydává z úschovy pouze částka 49.283,20 Kč". Poté, co dovodil, že k vydání úschovy je podle ustanovení § 298 odst.1 z.ř.s. potřebný souhlas složitelky, odvolací soud vzal v úvahu, že složitelka "dodatečným podáním upřesnila žádosti o vydání úschovy, z nichž je nepochybné, že o vydání úschovy" žádají označené osoby, a uzavřel, že byly splněny všechny předpoklady pro vydání úschovy. Příjemkyni Ing. M. K. ovšem nemůže být vydána částka 80.085,20 Kč, ale pouze 49.283,20 Kč, kterých se týkají předložené "kopie plných mocí" udělených složitelce.

Proti uvedeným usnesením odvolacího soudu podal advokát Mgr. E. B. dovolání. Namítá shodně, že složitelka podáním ze dne 1.4.2015 vzala žádosti o výplatu podílu na likvidačním zůstatku označeným osobám zpět a že proto soud měl řízení podle ustanovení § 96 odst.2 o.s.ř. zastavit. Odvolací soud však v řízení pokračoval a ve věci rozhodl, aniž by ve smyslu ustanovení § 19 z.ř.s. nařídil jednání a aniž by ve smyslu ustanovení § 21 z.ř.s. provedl důkazy, s nimiž "opatrovníka neseznámil a on se k nim tedy nevyjádřil". Dovolatel dovozuje, že odvolací soud "mohl porušit právo na spravedlivý proces zaručený čl. 36 Listiny", a navrhl, aby dovolací soud napadená usnesení zrušil.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř., se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 1 odst.2 z.ř.s. a § 236 odst. 1 o.s.ř.).

Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 1 odst.2 z.ř.s. a § 237 o.s.ř.).

Pro rozhodnutí soudů v projednávané věci bylo (mimo jiné) významné vyřešení právní otázky, jaké jsou předpoklady pro vydání likvidačního zůstatku složeného do soudní úschovy těm, kdo jsou podílníky zrušeného podílového fondu, jehož listinné podílové listy byly vydány na doručitele. Vzhledem k tomu, že tato otázka procesního práva dosud nebyla v rozhodovací činnosti dovolacího soudu vyřešena a že její posouzení bylo v projednávané věci pro rozhodnutí soudů významné (určující), dospěl Nejvyšší soud k závěru, že dovolání je proti usnesení odvolacího soudu podle ustanovení § 1 odst.2 z.ř.s. a § 237 o.s.ř. přípustné.

Po přezkoumání usnesení odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 1 odst.2 z.ř.s. a § 242 o.s.ř., které provedl bez nařízení jednání (§ 1 odst.2 a § 243a odst. 1 věta první o.s.ř.), Nejvyšší soud ČR dospěl k závěru, že dovolání je zčásti opodstatněné.

U soudu lze složit do úschovy peníze, cenné papíry a jiné movité věci hodící se k úschově za účelem náhradního splnění dluhu (srov. § 290 z.ř.s.).

Dlužník je oprávněn složit předmět plnění do soudní úschovy (a tímto způsobem náhradně splnit svůj dluh), nelze-li dluh splnit proto, že věřitel je neznámý nebo nepřítomný, že věřitel odmítl bezdůvodně plnění přijmout, že dlužník je bez své viny v nejistotě, kdo je věřitelem, nebo z jiných důležitých příčin na straně věřitele (srov. § 1953 odst.1 větu první obč. zák.).

Podílový list je cenný papír (nebo též zaknihovaný cenný papír), který představuje podíl podílníka na podílovém fondu a se kterým jsou spojena práva podílníka plynoucí ze zákona nebo ze statutu podílového fondu (srov. například § 115 zákona o investičních společnostech). Dojde-li k likvidaci zrušeného podílového fondu, může být (a zpravidla bývá) s podílovým listem spojeno rovněž právo na podíl na likvidačním zůstatku [srov. například § 120 odst.2 písm.a) zákona o investičních společnostech]. Jsou-li splněny podmínky pro náhradní splnění podle ustanovení § 1953 obč. zák., složí se podíl na likvidačním zůstatku do soudní úschovy (srov. § 377 větu první zákona o investičních společnostech).

Má-li podílník při likvidaci podílového fondu právo na podíl na likvidačním zůstatku, z uvedeného (mimo jiné) vyplývá, že obhospodařovatel podílového fondu může dluh odpovídající právu (každého) podílníka (předmět plnění) složit do soudní úschovy, jen jestliže byly splněny předpoklady pro náhradní splnění uvedené v ustanovení § 1953 obč. zák. Návrh obhospodařovatele podílového fondu na přijetí do úschovy (jako složitele) musí proto obsahovat (také) jeho prohlášení o tom, z jakého z důvodů uvedených v ustanovení § 1953 obč. zák. skládá plnění (dluh) do soudní úschovy a ve prospěch jakého podílníka podílového fondu (jako svého věřitele), tedy, řečeno jinak, obhospodařovatel podílového fondu musí v návrhu na přijetí do úschovy uvést nejen právní důvod úschovy (zaplacení likvidačního zůstatku), ale také řádně označit (každého) podílníka, v jehož prospěch je plnění skládáno a kolik činí jeho podíl na likvidačním zůstatku. Vyhoví-li soud návrhu na přijetí do úschovy, musí ve výroku svého usnesení uvést nejen celkovou výši plnění složenou obhospodařovatelem podílového fondu do úschovy, ale také označit podílníka, jehož právo na podíl na likvidačním zůstatku je náhradně splňováno, a výši jeho podílu na likvidačním zůstatku.

Podle právní úpravy účinné do 18.8.2013 mohly být listinné podílové listy vydány na doručitele a právní vztahy z listinných podílových listů na doručitele vydaných v podílových fondech do té doby se i nadále řídí dosavadními právními předpisy (srov. § 650 odst.3 zákona o investičních společnostech). Práva spojená s listinným podílovým listem na doručitele může vykonávat každý, kdo jej předloží, popřípadě kdo je k tomu jinak oprávněn. Z povahy věci je zřejmé, že obhospodařovatel - na rozdíl od listinných podílových listů, které mají formu na řad nebo na jméno - nezná podílníky podílového fondu a musí za podílníka pokládat toho, kdo listinný podílový list na doručitele předloží, popřípadě kdo je jinak oprávněn vykonávat práva spojená s tímto podílovým listem. Z uvedené skutečnosti však nelze úspěšně dovozovat, že by plnění určené podílníku z listinného podílového listu na doručitele představovalo plnění pro neznámého věřitele; takový podílník je osobou známou, i když ji nelze (do předložení podílového listu) označit jménem a příjmením fyzické osoby nebo obchodní firmou či názvem právnické osoby, ale jen prostřednictvím listinného podílového listu, od něhož je odvozováno postavení podílníka; tímto způsobem je podílník vlastnící listinný podílový list na doručitele pro potřeby řízení o úschovách spolehlivě a nezaměnitelně jako věřitel a příjemce identifikován. V případě, že je u soudu skládán podíl na likvidačním zůstatku ve prospěch toho, kdo předloží listinný podílový list na doručitele, nejde tedy o úschovu pro neznámého věřitele (srov. též obdobné věci se týkající právní názor, vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10.5.2007 sp. zn. 21 Cdo 1925/2006, které bylo uveřejněno pod č. 146 v časopise Soudní judikatura, roč. 2007).

V projednávané věci soud prvního stupně usnesením ze dne 22.12.2014 č.j. 26 Sd 17/2014-28 rozhodl, že "ve prospěch příjemců přijímá do úschovy od složitelky fin. částku 35.409.979,20 Kč", aniž by - v rozporu se zákonem - také uvedl, ve prospěch jakých podílníků (identifikovaných prostřednictvím listinných podílových listů na doručitele) je úschova určena a kolik činí podíl každého podílníka na likvidačním zůstatku; bylo-li to způsobeno chybou v psaní nebo jinou zřejmou nesprávností, je třeba soudu vytknout, že dosud nezjednal nápravu postupem podle ustanovení § 1 odst.2 z.ř.s. a § 167 odst.2 a § 164 o.s.ř. Soud prvního stupně nesprávně usnesením ze dne 18.2.2015 č.j. 26 Sd 17/2014-31 rozhodl, že "opatrovníkem neznámých osob oprávněných se jmenuje" advokát Mgr. E. B., ačkoliv v projednávané věci nejde o úschovu pro neznámého věřitele, a je mu třeba vytknout, že takto chybně ustanoveného opatrovníka dosud z jeho funkce neodvolal.

Právo na vydání předmětu úschovy (v rozsahu na něj připadajícího podílu na likvidačním zůstatku) má (může mít) jen ten, kdo o to požádá a kdo soudu (oprávněně) předloží listinný podílový list, s nímž je spojeno právo na podíl na likvidačním zůstatku, jenž byl složen do úschovy soudu. Soudy proto postupovaly nesprávně, jestliže rozhodly o vydání předmětu úschovy, aniž by příjemci také soudu předložili (sami nebo prostřednictvím svého zástupce) příslušné listinné podílové listy na doručitele, z nichž dovozují své nároky, a jestliže k vydání úschovy pokládaly za potřebný (ve smyslu ustanovení § 298 z.ř.s.) souhlas složitelky.

S dovolatelem nelze souhlasit v tom, že soudy měly k projednání věci nařídit jednání. V řízení o úschovách není třeba - jak vyplývá z ustanovení § 393 z.ř.s. - nařizovat jednání; to platí též pro odvolací řízení. Uvedla-li složitelka v podání ze dne 1.4.2015, že bere zpět "všechny dosud podané žádosti o vydání peněz ze soudní úschovy", učinila to jen proto, aby byly podány žádosti znovu, a to "příjemci, zastoupenými na základě plné moci Investiční společností České spořitelny, a.s."; nelze proto úspěšně dovozovat, že by odvolací soud ve věci rozhodl o vydání předmětu úschovy, aniž by o to příjemci požádali.

Z uvedeného vyplývá, že napadená usnesení odvolacího soudu nejsou správná (v souladu se zákonem); protože nejsou dány podmínky pro zastavení dovolacího řízení, pro odmítnutí dovolání, pro zamítnutí dovolání nebo pro změnu rozsudku odvolacího soudu, Nejvyšší soud usnesení odvolacího soudu zrušil (§ 1 odst.2 z.ř.s. a § 243e odst. 1 o.s.ř.). Vzhledem k tomu, že důvody, pro které byla zrušena usnesení odvolacího soudu, platí i na usnesení soudu prvního stupně, zrušil Nejvyšší soud České republiky rovněž tato rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního stupně (Obvodnímu soudu pro Prahu 6) k dalšímu řízení (§ 1 odst.2 z.ř.s. a § 243e odst. 2 věta druhá o.s.ř.).

Právní názor vyslovený v tomto usnesení je závazný (§ 1 odst.2 z.ř.s. a 243g odst. 1 část věty první za středníkem o.s.ř.). V novém rozhodnutí o věci rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale znovu i o nákladech původního řízení (§ 1 odst.2 z.ř.s., § 226 odst. 1 a § 243g odst. 1 část první věty za středníkem a věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. dubna 2016JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 4. 2016, sp. zn. 21 Cdo 3222/2015, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.3222.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies