26 Cdo 4325/2015

13. 04. 2016, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Miroslavem Ferákem ve věci žalobkyně B. Š., proti žalovanému Stavebnímu bytovému družstvu Frýdlant nad Ostravicí, se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí, Janáčkova 1238, IČO: 00035394, o žalobě pro zmatečnost a na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 15 C 131/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. června 2014, č. j. 11 Co 422/2014-213, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.Odůvodnění:


Okresní soud ve Frýdku-Místku (soud prvního stupně) usnesením ze dne 20. května 2014, č. j. 15 C 131/2011-204, přiznal žalobkyni osvobození od soudních poplatků pro řízení o žalobě pro zmatečnost a žalobě na obnovu řízení (výrok I.) a neustanovil jí zástupce pro řízení o žalobě pro zmatečnost a žalobě na obnovu řízení (výrok II.).

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací usnesením ze dne 30. června 2014, č. j. 11 Co 422/2014-213, citované usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku II. potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně (dovolatelka) – nezastoupena advokátem – dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 /viz čl. II bod 2 ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb./ – dále jen „o. s. ř.“), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno dovolání věcně projednat.

Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V projednávané věci podala dovolatelka – nezastoupena advokátem – dovolání proti citovanému usnesení odvolacího soudu a současně požádala o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro toto dovolací řízení. Usnesením ze dne 28. listopadu 2014, č. j. 15 C 131/2011-260, jí soud prvního stupně přiznal osvobození od soudních poplatků pro řízení o žalobě o zmatečnost a žalobě na obnovu řízení a ustanovil jí pro účely dovolacího řízení zástupcem advokáta Mgr. Jiřího Kubalu. Poté usnesením ze dne 18. prosince 2014, č. j. 15 C 131/2011-263, citované usnesení změnil tak, že zrušil ustanovení advokáta Mgr. Jiřího Kubaly pro dovolací řízení o žalobě na obnovu řízení a žalobě pro zmatečnost a nově jí za tímto účelem ustanovil zástupkyní advokátku JUDr. Evu Janíkovou. K odvolání ustanovené zástupkyně odvolací soud usnesením ze dne 26. února 2015, č. j. 11 Co 63/2015
-277, citované usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že žalobkyni pro dovolací řízení zástupce neustanovil. Následně jí soud prvního stupně usnesením ze dne 10. června 2015, č. j. 15 C 131/2011-292, které jí bylo doručeno dne 29. června 2015, vyzval, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení tohoto usnesení zvolila zástupcem pro dovolací řízení advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Podáním ze dne 9. července 2015 (doručeným soudu prvního stupně dne 13. července 2015) pak opětovně požádala „o ustanovení advokáta pro dovolací řízení včetně sepsání nebo doplnění jejího dovolání ze dne 14. října 2014“, avšak sama se ve stanovené lhůtě zástupce nezvolila.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř. splněna. Nejvyšší soud (předseda senátu - § 243f odst. 2 o. s. ř.) proto řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu pro nedostatek uvedené podmínky řízení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil

Nejvyšší soud nerozhoduje o nákladech dovolacího řízení, jestliže dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu není rozhodnutím, jímž se řízení končí, a jestliže řízení nebylo již dříve skončeno (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod č. 48 v sešitě č. 6 z roku 2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 13. dubna 2016


JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2016, sp. zn. 26 Cdo 4325/2015, ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.4325.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies