II. ÚS 664/02

08. 01. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou věci ústavní stížnosti E. Š., t a k t o :


Ústavní stížnost se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :V návrhu, doručeném Ústavnímu soudu dne 16.10.2002, stěžovatel předkládá Ústavnímu soudu celou řadu tvrzení a rozhodnutí, ať již orgánů činných v trestním řízení v České republice nebo Slovenské republice.

Vzhledem k tomu, že z jeho obsahu není zřejmé, co stěžovatel návrhem sleduje, resp. zda je v pravomoci Ústavního soudu, jako orgánu ochrany ústavnosti, se návrhem stěžovatele meritorně zabývat, když návrh nesplňuje náležitosti ústavní stížnosti ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 182/1993 Sb."), zaslal soudce zpravodaj stěžovateli písemné poučení o náležitostech ústavní stížnosti spolu s výzvou, aby ve lhůtě do 30 dnů od doručení této výzvy odstranil vady návrhu.

Výzvu spolu s poučením převzal stěžovatel dne 11.11.2002.

Dne 20.11.2002 a dne 3.1.2003 obdržel soudce zpravodaj doplnění návrhu stěžovatele, v němž stěžovatel, stručně řečeno uvádí, že nepovažuje Českou republiku za demokratický stát a nehodlá se proto řídit ani podmínkami zákona č. 182/1993 Sb. Z tohoto důvodu nevyhoví ani zaslané výzvě k odstranění vad návrhu.

Soudce zpravodaj považuje za nutné zdůraznit, že stěžovatel, stejně jako ostatní fyzické nebo právnické osoby, které se domáhají cestou ústavní stížnosti ochrany svých základních práv a svobod, jsou povinny respektovat Ústavu ČR i ostatní platné zákony České republiky, a to i v případě pokud s nimi nesouhlasí.

Je sice pravdou, že celá řada zločinů komunismu zůstala dosud nepotrestána, když zejména rozhodování obecných soudů v tomto směru lze vytknout řadu pochybení, to však neznamená, že soudy či orgány činné v trestním řízení i v současné době nerespektují obecné principy demokratického státu, založeného na dodržování zákonnosti a ústavnosti.

Stěžovatel byl v obdržené výzvě poučen o následcích neuposlechnutí výzvy.

Posledním dnem lhůty k odstranění vad návrhu byl den 10.12.2002.

Soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení ústavní stížnost odmítl, podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., neboť stěžovatel neodstranil vady ústavní stížnosti ve lhůtě jemu k tomu určené.


Poučení : Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.


JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu


V Brně dne 8. ledna 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2003, sp. zn. II. ÚS 664/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies